Zaproszenie do składania ofert na organizację XXVIII Konferencji Szkoleniowej Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK KASPROWISKO 2022

2021-06-11

Szanowni Państwo,

 

I.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („SENiT PTK”) zamierza zorganizować:

XXVIII Konferencję Szkoleniową Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego KASPROWISKO 2022  („Konferencja”)

Termin Konferencji: 6-9 kwietnia 2022

Miejsce Konferencji: Zakopane, Hotel Mercure Kasprowy Zakopane, zakopane ul. Szymaszkowa 1

Przewidywana liczba uczestników Konferencji: ok. 900

 

II.

Organizację Konferencji SENiT PTK pragnie powierzyć profesjonalnej firmie zajmującej się organizacją konferencji i szkoleń. Do głównych zadań wybranego do organizacji Konferencji podmiotu należeć będzie:

Zadanie 1:

 1. Wynajem przestrzeni i sal na miejsce obrad Konferencji i wystawę firm farmaceutycznych i sprzętowych.
 2. Aranżacja obiektu i sal wykładowych dla potrzeb Konferencji,
 3. Zapewnienie obsługi technicznej sal wykładowych i całego obiektu wraz z przygotowaniem pomieszczenia i systemu dla przyjmowania prezentacji, przy zachowaniu możliwości podłączania komputerów prezenterów bezpośrednio na mównicach.
 4. Zapewnienie obsługi cateringowej dla uczestników Konferencji.
 5. Pozyskanie, a następnie podjęcie pełnej współpracy ze Sponsorami konferencji - firmami farmaceutycznymi i niefarmaceutycznymi - w tym podpisanie odpowiednich umów, ich egzekwowanie, rozliczenie
 6. Przygotowanie wystawy firm wystawienniczych oraz korespondencja techniczna z firmami i zapewnienie pomocy wystawcom w czasie przygotowania stoisk wystawienniczych.
 7. Wykonanie projektu, zakup i spakowanie toreb z materiałami konferencyjnymi.
 8. Przygotowanie identyfikatorów dla zaproszonych Gości, wykładowców i uczestników konferencji.
 9. Profesjonalna dokumentacja fotograficzna i filmowa całej Konferencji z uzyskaniem zgód na korzystanie z wizerunków i przeniesieniem autorskich praw majątkowych praw do zdjęć i nagrań na rzecz PTK.
 10. Realizacja transmisji streamowej z największej sali wykładowej i zmieszczenie jej na stronie internetowej Konferencji

Zadanie 2:

 1. Rejestracja, bez udziału PTK, uczestników Konferencji drogą elektroniczną i w czasie Konferencji, z możliwością dokonywania płatności kartą płatniczą, obsługa recepcji z wydawaniem identyfikatorów i materiałów konferencyjnych i certyfikatów uczestnictwa. Zapewnienie informacji oraz korespondencji z uczestnikami Konferencji.
 2. Gromadzenie na specjalnie do tego celu utworzonym subkoncie opłat zjazdowych wpłacanych przez uczestników Konferencji lub inne podmioty działające w ich imieniu, ich księgowanie oraz wystawianie odpowiednich dokumentów księgowych celem potwierdzenia wpływu ww. opłat zjazdowych.
 3. Zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla uczestników Konferencji, z możliwością noclegu dla uczestników w miejscu Konferencji lub bliskiej lokalizacji oraz rezerwacja hotelu dla wykładowców i zaproszonych Gości Konferencji (ok. 80 osób).
 4. Pomoc w rezerwacji i zakupie biletów lotniczych dla ewentualnych gości zagranicznych, w tym korespondencja z tym związana.
 5. Zapewnienie transportu dla wybranych wykładowców.
 6. Przygotowanie spotkania towarzyskiego dla uczestników Konferencji w dniu 7 kwietnia 2022 roku.
 7. Zabezpieczenie dobrej współpracy i właściwego wykonania usługi przez Hotel Mercure Kasprowy Zakopane.

Zadanie 3: 

 1. Zapewnienie informacji oraz korespondencji z zaproszonymi Gośćmi, wykładowcami i prezentującymi prace naukowe, w tym możliwość przesyłania drogą elektroniczną streszczeń prac wykładów i oryginalnych.
 2. Przygotowanie i prowadzenie strony internetowej Konferencji, stworzenie i prowadzenie profilu Konferencji na stronie www.facebook.pl. oraz w innych mediach społecznościowych.
 1. Szeroka informacja o Konferencji (media, media społecznościowe strona internetowa, czasopisma medyczne).
 2. Przygotowanie, zaprojektowanie, złożenie i wydruk w formacie książkowym Programu Konferencji zawierającej także treść abstraktów prac oryginalnych zgłoszonych przez uczestników
 3. Opracowanie logo Konferencji.
 4. Ubezpieczenie Konferencji.
 5. Uzyskanie punktów edukacyjnych oraz certyfikatu Polmed i MedTech dla Konferencji.
 6. Przygotowanie niezbędnych projektów umów i dokumentów formalnoprawnych i współpraca w tym zakresie z radcą prawnym PTK.
 7. Przygotowanie niezbędnych dokumentów księgowych i współpraca w rozliczeniu Konferencji z Działem Finansowo-Księgowym PTK.
 8. Zabezpieczenie dobrej bieżącej współpracy z Komitetem Organizacyjnym.

 

III.  Informacje ogólne:

 1. Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie.
 2. Umowę z wybranym do organizacji Konferencji podmiotem uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej elementów, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 Kodeksu cywilnego. Z tytułu nieprzyjęcia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do PTK.

IV. Informacje szczegółowe dotyczące składanej oferty:

 1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
 2. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
 3. Oferta winna zawierać informacje wg wykazanej poniżej specyfikacji, niezbędnej w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy.
 1. Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie./informacja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
 2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia, wskazanie i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta.
 3. Oświadczenia oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji.
 4. Szczegółowe określenie przedmiotu oferty.
 1. Jako załącznik do oferty, stanowiący jej część integralną, należy przedstawić koszty z uwzględnieniem poszczególnych punktów zapytania w ramach zadań.
 2. Wskazanie podwykonawców, jeśli oferent zamierza z nich skorzystać.
 3. Oświadczenie oferentów składających wspólną ofertę o ich solidarnej odpowiedzialności przy wykonywaniu zobowiązań.
 4. Określenie sposobu rozliczenia między wykonawcą zlecenia a PTK wraz ze wstępnym kosztorysem.
 5. Oświadczenie oferenta o znajomości warunków uczestnictwa w niniejszym postępowaniu ofertowym i nie zgłaszaniu w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, żadnych roszczeń związanych z niniejszym postępowaniem oraz złożoną ofertą, w tym związanych z nie wybraniem oferty oferenta lub nie wybraniem żadnej oferty, a także związanych z ewentualnym unieważnieniem niniejszego postępowania.
 6. Każda oferta złożona po terminie bądź z brakami formalnymi nie będzie uwzględniana.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy oferta zawiera drobne braki oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie o brakujące dane.
 7. SENiT PTK zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu realizacji Konferencji na on-line zależnie od sytuacji epidemiologicznej i obostrzeń obowiązujących w kwietniu 2022 roku. Ostateczną decyzję co do przebiegu Konferencji SENiT PTK wraz z wybranym w niniejszym postępowaniu Oferentem podejmie najpóźniej do dnia 6 lutego 2022 roku, a uzgodnione warunki współpracy zostaną potwierdzone odpowiednim Aneksem do Umowy

V.

Oceny ofert dokona komisja konkursowa złożona z członków Komitetu Organizacyjnego Konferencji lub Zarządu SENiT PTK.

Postępowanie przebiegać będzie dwuetapowo:
- I etap złożenie oferty;
- II etap spotkanie z oferentami wybranymi w pierwszym etapie kwalifikacji.
PTK może zrezygnować z II etapu postępowania bez podania przyczyny.

Harmonogram:
Termin składania ofert w formie pisemnej i elektronicznej: do 10.07.2021

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie: 15.07.2021

Planowane podpisanie umowy: 31.07.2021.

VI.

Oferty w wersji papierowej, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta, należy składać w terminie do 10.07.2022  z dopiskiem "Kasprowisko 2022" na adres:

dr n. med. Bartosz Szafran

Przewodniczący Sekcji Elektrokardiologii Nieinwzyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Centrum Kardiologiczne Pro Corde

50-315 Wrocław, ul. Nowowiejska 64-66/1a

oraz równolegle w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy: bartoszszafran73@gmail.com

Zapytanie ofertowe

Pobierz Zapytanie ofertowe