Program i strategia działania PTK w latach 2011-2013

2011-10-03
Drogie Koleżanki i Koledzy,
W czasie XV Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego obejmuję funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przedstawiam Państwu program i strategię PTK na najbliższą kadencję.

1. Utrzymanie spójności środowiska; szerokie angażowanie członków PTK do działań w ramach Towarzystwa:
• utrzymanie ścisłego związku z Asocjacjami,
• umocnienie roli Komisji PTK - ograniczona liczba członków Komisji, jasno wyznaczone cele,
• zwiększenie aktywności Oddziałów, Sekcji.

2. Cele edukacyjne:
• kontynuowanie pracy nad platformą internetową, która będzie pełniła role informacyjną i edukacyjną oraz integrującą środowisko
• powołanie Komisji PTK do przygotowania e-learningu, współpraca z ESC. E-learning to nowa koncepcja, nowa filozofia uczenia, nie polega wyłącznie na umieszczaniu materiałów edukacyjnych na platformie. Być może będziemy mogli skorzystac z doświadczeń i współpracować w tym zakresie z ESC. Wysoka jakość, dobre programy edukacyjne mogą w przyszłości być źródłem uzyskiwania dochodów.
• udział w programie specjalizacji, pomoc w zdobywaniu umiejętności,
• tworzenie spójnego systemu działań dydaktycznych PTK z uwzględnieniem wprowadzania wytycznych ESC/PTK przez Oddziały i Sekcje i Asocjacje.
Nowy pomysł, to wspólne konferencje Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Kardiologii i PTK. Konferencje Konsultanta Krajowego są organizowane od lat i mają swoją renomę. Zwróciłam się do Profesora Grzegorza Opolskiego z propozycją wspólnych działań. Skoncentrowalibyśmy się wtedy przede wszystkim na zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dzięki temu będziemy spełniali jeden z naszych głównych celów statutowych: działalność edukacyjną dotyczącą najważniejszych dokumentów. Jednocześnie będzie to czas na rozmowy zarówno na temat organizacji, jak i nauki w poszczególnych regionach. Bardzo bym chciała, żeby w tych konferencjach brali udział Przewodniczący Oddziałów, żeby łączyć je ze spotkaniami Oddziałów. W konferencjach będzie oczywiście brał udział Konsultant Wojewódzki, przedstawiciel Konsultanta Krajowego i przedstawiciel Zarządu Głównego PTK.

3. Inicjowanie działań na rzecz nowoczesnych technologii i wprowadzania ich do praktyki klinicznej.
Wielu z nas bierze udział w najważniejszych badaniach, niektórzy sa w Komitetach Naukowych dużych badań, jesteśmy współtwórcami zaleceń europejskich, szkolimy się w zakresie najnowszych metod diagnostycznych i terapeutycznych, a czas do wprowadzenia nowoczesnych technologii w Polsce jest bardzo długi. Wypracowanie modelu współpracy, który skróci czas do wprowadzania nowych technologii jest bardzo ważnym celem na najbliższą kadencję.

4. Kadencja pod hasłem podniesienia poziomu intensywnej terapii
kardiologicznej (ITK) w Polsce:
• rozeznanie w sytuacji ITK – rejestr prowadzony przez sekcję,
• edukacja w zakresie ITK, ustalenie zakresu szkolenia z ITK w ramach specjalizacji z kardiologii,
• wprowadzanie technik innowacyjnych w ITK,
• uregulowania prawne,
• uwzględnienie procedur ITK w katalogu świadczeń,
• akcja społeczna: „Reanimuj do przyjazdu pogotowia ratunkowego“.

Działania we współpracy z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Kardiologii, Konsultantem Krajowym w dzedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Ministerstwem Zdrowia, Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Oczekiwanie dużej aktywności Sekcji Intensywnej Terapii i Resyscutacji.

5. Cele naukowe:
• naszedł czas, żeby PTK było inicjatorem projektu naukowego w Polsce,
• wzmocnienie nauk podstawowych i działań interdyscyplinarnych rozpoczętych w poprzedniej kadencji.

6. Młodzi kardiolodzy:
Moi Drodzy,
Państwo jesteście szczególnie ważnymi członkami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W czasie najbliższej kadencji planujemy nadal pomagać Państwu w kształceniu, ale oczekujemy od Państwa rozwoju naukowego i publikacji w czasopismach z Impact Factorem. Dotarły do mnie informacje, że potrzebne jest wsparcie w zakresie statystyki czy tłumacznia prac oryginalnych, żeby przyspieszyć druk dobrych prac oryginalnych w czasopismach posiadających wysoki Impact Factor. Myślę, że ZG zaakceptuje taką inicjatywę, oczywiście w odniesieniu do prac, które będą rekomendowane po konkursie czy ocenie przez komisję grantów.
Już teraz zapraszam przedstawiciela Klubu 30 do udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego. Zależy mi na Państwa opiniach, ale również na Państwa działaniach.

7. Wzmocnie pozycji PTK w kontaktach z: Ministerstwem Zdrowia, sejmową Komisją Zdrowia
• chciałabym, żeby PTK było partnerem, z którym się współpracuje i który współuczestniczy w podejmowaniu pewnych decyzji. W pewnych dziedzinach jesteśmy ekspertami, dlatego nasz głos nie powinien być pomijany.
• kontakty z decydentami to rola prezesa i członków ZG. Rozważam powołanie Komisji, która będzie analizowała inicjatywy parlamentarne i rządowe w których powinniśmy brać udział.
• szczególne działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. W ramach przygotowań do tej kadencji odbyło sie spotkanie liderów w tej dziedzinie w celu wydelegowania kandydata do Zarzadu Głównego, który skoncentruje się na tych działaniach w oparciu o dane epidemiologiczne.
• zintensyfikowanie działań w celu rozpoznawalności PTK nie tylko w środowisku lekarskim ale i na zewnątrz: prasa, radio, współpraca z TV.


Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest bardzo silnym towarzystwem naukowym. Siła wynika zarówno ze stale zwiększającej się liczby członków towarzystwa, jest nas już prawie 6000, ale również z kontynuacji działań. Dwuletnia kadencja to idealny czas do realizacji kilku nowych celów, ale nie mniej ważna jest kontynuacja działań rozpoczętych wcześniej.

Poza wymienionymi wcześniej, będą kontynuowane następujące działania:
1. utrzymanie ścisłej, jak dotychczas, współpracy z Konsultantem Krajowym w dziedzinie kardiologii,
2. współpraca z ESC: wspólne sesje, promowanie polskich kardiologów i kardiochirurgów,
3. utrzymanie konferencji edukacyjnej Kardiologii Polskiej, zamiast Wiosennej Konferencji,
4. wspólna konferencja PTK z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym
5. wzmacnianie pozycji „Kardiologii Polskiej“,
6. przygotowania do powołanie Biura Kongresów PTK; utrzymanie zasady powierzania organizacji kongresów liderom z różnych ośrodków kardiologicznych .

Robiąc wszystkie plany nie możemy zapominac o sytuacji ekonomicznej. Poprzednia kadencja zakończyła się znakomitym wynikiem finansowym. Po pierwsze dzięki dużej aktywności i dużym wpływom, ale również dzięki pewnym oszczędnościom, o których zdecydował ustępujący Zarząd. Ja oczywiście będę utrzymywała ten kierunek, ale spodziewam się znacznie mniej wpływów z powodu ogólnoświatowej sytuacji ekonomicznej. Dlatego będę apelowała, żebyśmy skoncentrowali działania wokół Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Będziemy wyraźnie sygnalizować, które konferencje organizowane przez PTK są ważne, żeby było to czytelne również dla grantodawców. Chciałabym, żeby osoby, które są ważne dla życia naukowego PTK organizowały swoje działania z korzyścią przede wszystkim dla kardiologów, którzy mają się uczyć, ale również dla Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.


Prof. Janina Stępińska
Prezes PTK w kadencji 2011-2013