Zasady zgłaszania kandydatów do władz PTK komunikat Komisji Wyborczej

2013-01-29
Zasady zgłaszania do Komisji Wyborczej PTK kandydatur do władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2013-2015
1). Komisja Wyborcza zbiera zgłoszenia kandydatów na:
a. Członka Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Nagród i Komisji Wyborczej
b. Prezesa Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

UWAGA:
-nie można zgłaszać jako kandydatów na członka Zarządu Głównego (ZG) osób, które były członkami ZG nieprzerwanie w ciągu dwóch ostatnich kadencji (2009-2011 i 2011-2013)
- nie można zgłaszać jako kandydatów na członka ZG lub Komisji Rewizyjnej osób, dla których od zaprzestania pełnienia funkcji członka Komisji Wyborczej nie upłynął okres dwóch lat
-nie można zgłaszać jako kandydatów na Prezesa Elekta PTK osób, które w przeszłości pełniły funkcję Prezesa PTK


I tryb wyborczy:
Każda Asocjacja, Sekcja, Oddział, Zarząd Główny lub Grupa Członków (określona w Statucie PTK) może zgłosić 3 kandydatów do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Nagród oraz do Komisji Wyborczej PTK.
Do zgłoszenia należy dołączyć wszystkie wymienione poniżej dokumenty:
a. list poparcia odpowiednio Asocjacji, Sekcji, Oddziału lub Zarządu Głównego; w przypadku Grupy Członków zgłoszenie winno być podpisane przez wszystkie osoby wchodzące w jej skład;
b. życiorys kandydata
c. list motywacyjny kandydata z jego zgodą na kandydowanie i deklaracją uczestniczenia w działalności danego organu PTK przez pełną kadencję.

II tryb wyborczy dla Asocjacji i Sekcji PTK wyboru kandydata do Zarządu Głównego
Każda Asocjacja i Sekcja może na swoim Walnym Zgromadzeniu wybrać jednego kandydata do ZG i zgłosić go Komisji Wyborczej. Do zgłoszenia należy dołączyć wszystkie wymienione poniżej dokumenty:
a. list przewodni odpowiednio Asocjacji lub Sekcji podpisany przez jej Zarząd z informacją, że kandydat został wybrany na Walnym Zgromadzeniu Asocjacji lub Sekcji
b. protokół Walnego Zgromadzenia (z wyszczególnieniem liczby głosów oddanych na kandydata) wraz z załącznikami do protokołu:
-listą obecności uczestników Walnego Zgromadzenia
-kartami wyborczymi z tajnego głosowania
-protokołem Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania
c. życiorys kandydata z jego zgodą na kandydowanie i deklaracją uczestnictwa w działalności ZG przez pełną kadencję
Tak zgłoszeni kandydaci podlegają procedurze wyborczej zgodnie z § 5 pkt. 5.8.a i pkt. 5.13 Statutu PTK:
„5.8.a. Każda Asocjacja i każda Sekcja może wybrać i zgłosić 1 (jednego) kandydata do Zarządu Głównego Towarzystwa wybranego przez odpowiednio Walne Zgromadzenie Asocjacji bądź Walne Zgromadzenie Sekcji.
5.13. Spośród kandydatów wybranych i zgłoszonych zgodnie z punktem 5.8.a,
w oparciu o wyniki głosowań zawarte w protokołach Walnych Zgromadzeń Asocjacji i Walnych Zgromadzeń Sekcji złożonych Komisji Wyborczej zgodnie z punktem 5.10.2, Komisja Wyborcza sporządza listę 4 (czterech) członków Zarządu Głównego (lub mniejszą w przypadku wyboru mniejszej liczby Członków Zarządu Głównego), którzy uzyskali największa liczbę głosów wyborczych (głosów za kandydaturą przy dokonywaniu wyboru). Głosy wyborcze podlegają sumowaniu w przypadku wyboru i zgłoszenia tego samego kandydata przez różne Sekcje lub Asocjacje. Lista kandydatów sporządzona zgodnie z niniejszym punktem jest przedkładana Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa celem jej ogłoszenia. Pełna dokumentacja dotycząca wyborów Członków Zarządu Głównego zgodnie z punktem 5.8.a jest przekazywana przez Komisję Wyborczą do Zarządu Głównego.”

Zgłaszanie kandydatów na funkcję Prezesa-Elekta PTK
Zarząd Główny, Zarządy: Asocjacji, Sekcji, Oddziałów oraz Grupy Członków mogą zgłaszać kandydatury na Prezesa Elekta PTK. Do zgłoszenia należy dołączyć wszystkie wymienione poniżej dokumenty:
a. list poparcia odpowiedniej struktury, która zgłasza kandydata
b. życiorys kandydata
c. list motywacyjny kandydata z jego zgodą na kandydowanie na funkcję Prezesa-Elekta w kadencji 2013-2015, objęcie funkcji Prezesa PTK w kadencji 2015-2017 w przypadku jego wyboru i deklaracją aktywnego uczestniczenia w działalności PTK w następnej kadencji.

Przygotowane wg opisanych zasad zgłoszenia należy przesyłać do dnia 11.09.2013 r.
na adres:
Komisja Wyborcza PTK
ul. Stawki 3 A lok. 1-2
00-193 Warszawa