Komunikat Komisji Nauki i Grantów ZG PTK

2013-01-30
GRANT NAUKOWY SERVIER - 2013

REGULAMIN

1. Podania o finansowanie projektów naukowych w ramach „Grantu Naukowego Servier” mogą składać Członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z co najmniej rocznym stażem członkowskim.

2. O finansowanie projektów nie mogą ubiegać się osoby realizujące obecnie Grant Naukowy Servier przyznany
w latach ubiegłych oraz osoby, które zakończyły realizację projektu, ale go nie rozliczyły i/lub nie opublikowały jego wyników. O Grant nie mogą się również ubiegać pracownicy firm farmaceutycznych.

3. Kandydaci do 30 kwietnia 2013 roku zgłaszają swoje aplikacje w formie pisemnej oraz na płycie CD, zawierające niezbędne załączniki:
 CV wraz z listą osiągnięć naukowych i publikacji,
 adres miejsca pracy i nazwisko kierownika ośrodka,
 opis projektu badawczego zawierający cel naukowy, metodykę badania, spodziewane wyniki, ramy czasowe projektu, kosztorys ujmujący informację o ewentualnych innych źródłach finansowania.

4. Wnioski o grant naukowy powinny być przesłane na adres siedziby PTK:

Zarząd Główny PTK
ul. Stawki 3a, lok. 1
00-193 Warszawa

5. Wybór laureata/ów

a) Komisja (w składzie Prezes PTK, Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów PTK, Sekretarz PTK, Przedstawiciel Sponsora) dokona wstępnej selekcji nadesłanych prac oceniając kompletność aplikacji zgodnie z pkt. 1 i 2 Regulaminu, a następnie przekaże projekty spełniające wymagane kryteria formalne do recenzji ekspertom w danej dziedzinie kardiologii, wybranym przez Komisję w terminie
do 15 maja 2013.

b) Każdy z projektów badawczych będzie recenzowany przez dwóch recenzentów.

c) Recenzenci przekażą Komisji opinie dotyczące projektów badawczych do 15 lipca 2013.

d) Po zapoznaniu się z opiniami recenzentów, w terminie do 30 sierpnia 2013, Komisja wyłoni laureata/ów w drodze głosowania i przedstawi Zarządowi Głównemu PTK wybrane kandydatury.

6. Grant 2013 wynosi 150 000PLN. Komisja może zdecydować o podziale grantu i wyłonić więcej niż jednego laureata, przy czym wysokość poszczególnych nagród nie może być niższa niż 1/3 wartości grantu
tj. 50 000PLN.

7. Grant zostanie przekazany laureatowi/om w terminie do 15 listopada 2013.

8. Po zakończeniu projektu laureat/ci przedstawiają Komisji merytoryczny i finansowy raport z pracy najpóźniej w terminie do 15 listopada 2015 roku.

9. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas ceremonii otwarcia XVII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.