Roczny Grant dla Młodych Naukowców pod patronatem Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

2013-04-02
Roczny Grant dla Młodych Naukowców pod patronatem Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

1. Podania o finansowanie projektów naukowych w ramach Rocznego Grantu dla Młodych Naukowców pod patronatem Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego mogą składać aktywni członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przed ukończeniem 33 roku życia.
2. Kandydaci do 26 kwietnia 2013 roku zgłaszają swoje wnioski zawierające niezbędne załączniki:
- CV wraz z listą osiągnięć naukowych i publikacji,
- adres miejsca pracy i nazwisko kierownika ośrodka,
- aktualny certyfikat przynależności do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
- opis projektu badawczego zawierający: cel naukowy, metodykę badania, spodziewane wyniki, kosztorys ujmujący informację o ewentualnych innych źródłach finansowania, współwykonawców projektu.
3. Termin realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy.
4. Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować rozumiane w szerokim zakresie zagadnienia badawcze dotyczące układu sercowo-naczyniowego.
5. Wnioski o Roczny Grant dla Młodych Naukowców należy przesłać w formie wydrukowanej oraz w formie elektronicznej na CD, z odpowiednim dopiskiem na adres Przewodniczącego Komisji Nauki i Grantów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: ul. Stawki 3A/1, Warszawa 00-193.
6. Wnioskodawcą lub współwykonawcą projektu nie może być osoba należąca do jury konkursu.
7. Skład jury konkursu stanowi Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, aktualny Prezes Klubu 30 PTK, Prezes-elekt i dwóch poprzednich Prezesów Klubu 30 PTK. W przypadku gdy projekt zostanie zgłoszony przez kandydata reprezentującego ośrodek osoby należącej do jury, ocenę przeprowadzają wyłącznie pozostali recenzenci.
8. Wybór laureata.
Jury konkursu (w składzie jak wyżej) po sprawdzeniu zgodności wniosków z punktami 1-6 regulaminu przeprowadzi w pierwszym etapie wstępną ocenę projektów według ramowego formularza punktowego i wskaże 3 kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego udziału w konkursie. W drugim etapie wymagane jest, aby wskazani kandydaci omówili projekty badawcze w formie wystąpienia na Wiosennym Spotkaniu Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (8-minutowa prezentacja oraz 6-minutowa dyskusja) - w tym roku w dniu 1 czerwca w Karpaczu. Ostatecznie jury wskaże nagrodzoną 1 pracę spośród projektów uczestniczących w drugim etapie na podstawie uzyskanej najwyższej średniej w szczegółowym formularzu punktowym.
9. W roku 2013 zostanie przyznany 1 grant naukowych w wysokości 50 000,00 PLN.

10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas ceremonii otwarcia Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
11. Grant zostanie przekazany laureatowi w terminie do 15 listopada 2013 roku.
12. Po zakończeniu projektu laureat przedstawia Komisji Nauki i Grantów PTK merytoryczny i finansowy raport z pracy najpóźniej w terminie 6 miesięcy.