Regulamin zasad systemu akredytacji pracowni wykonujących badania scyntygrafii perfuzyjnej i inne badania radioizotopowe mięśnia serca,

2010-06-07
Regulamin zasad systemu akredytacji pracowni wykonujących badania scyntygrafii perfuzyjnej i inne badania radioizotopowe mięśnia serca, opracowana przez Zarząd Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


Akredytacja pracowni wykonujących badania radioizotopowe serca


1. Akredytacja dotyczy pracowni medycyny nuklearnej wykonujących badania sercowo-naczyniowe i spełniających warunki techniczne i ochrony radiologicznej zgodne z punktem 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 12 lipca 2006 w sprawie szczególnych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego

2. Akredytacja pracowni będzie przyznawana zgodnie z wyposażeniem pracowni i kwalifikacjami zatrudnionego i współpracującego personelu lekarskiego na wniosek kierownika pracowni

Wymagania akredytacyjne

1. W pracowni/zakładzie medycyny nuklearnej badania radioizotopowe serca będą zatwierdzane przez specjalistę medycyny nuklearnej (lub osobę w trakcie specjalizacji z medycyny nuklearnej ), przy uczestnictwie kardiologa (lub osoby w trakcie specjalizacji z kardiologii)

2. Za szkolenie do akredytacji odpowiada specjalista nadzorujący (opiekun) poprzez potwierdzenie wykonania kolejnych etapów akredytacji odpowiednim dokumentem podpisanym przez kierownika ośrodka / zakładu /kliniki

3. Warunkiem koniecznym uzyskania akredytacji jest udokumentowany przez opiekuna przebieg szkolenia oraz wykonanie dotychczas co najmniej 30 badań radioizotopowych układu sercowo-naczyniowego.

4. .Do odnowienia akredytacji będzie wymagane wykonanie i interpretacja 300 badań radioizotopowych układu sercowo -naczyniowego w ciągu 5 lat oraz wyposażenie pracowni zgodne z przyznaną jej klasą wg rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 12 lipca 2006 w sprawie szczególnych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego


System szkolenia akredytacyjnego


1. Szkolenia podstawowe oraz akredytacyjne wymagane dla uzyskania akredytacji organizuje Sekcja Kardiologii Nuklearnej oraz akceptuje program szkoleń organizowanych pod jej patronatem. Szkolenie będzie obejmowało wymagany zakres wiedzy a jego program zostanie opracowany przez Zarząd Sekcji i przedstawiony Zarządowi Głównemu PTK do zaakceptowania.

2. Szkolenie teoretyczne obejmuje uczestnictwo w szkoleniach, kursach i warsztatach praktycznych organizowanych lub zaakceptowanych przez Sekcję Kardiologii Nuklearnej Każdy kurs lub warsztat kończy się uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu

3. Sekcja każdego roku podejmuje się zorganizować nie mniej niż 1 kurs
dwudniowy ogólny i 1 jednodniowy kurs szczegółowy (tematyczny) oraz 1
warsztaty praktyczne dla lekarzy zatrudnionych w pracowni

5. Sekcja Kardiologii Nuklearnej będzie współpracować z Zarządem Głównym w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru pracowni medycyny nuklearnej z przyznaną akredytacją.

Grupa inicjatywna systemu akredytacji pracowni

1. Organizacja i sprawne funkcjonowanie systemu akredytacyjnego wymaga powołania Grupy Inicjatywnej, która zapoczątkuje system.

2. Członkowie Grupy Inicjatywnej otrzymają a priori akredytację do wykonywania badań radioizotopowych układu sercowo –naczyniowego

3. Zadaniem Grupy Inicjatywnej będzie opracowanie szczegółowego programu szkoleń.


Skład Grupy Inicjatywnej Systemu Akredytacji Pracowni

1. Prof. dr hab. med Leszek Królicki
2. Prof dr hab med Alicja Hubalewska - Dydejczyk
3. dr hab. med. Anna Teresińska
4. dr hab. med. Magdalena Kostkiewicz
5. dr hab. med. Mirosław Dziuk
6. dr med. Wojciech Szot
7. dr med. Artur Stępień

Grupę wyłoniono kierując się następującymi kryteriami:
- samodzielni pracownicy nauki zajmujący się aktywnie tematyką kardiologii nuklearnej
- członkowie Zarządu Sekcji Kardiologii Nuklearnej PTK zajmujący się aktywnie tematyką kardiologii nuklearnej