Komunikat Komisji Nauki i Grantów PTK - Grant Naukowy Adamed 2014

2014-03-24
 1. Podania o finansowanie projektów naukowych w ramach „Grantu Naukowego Adamed” mogą składać członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z co najmniej rocznym stażem członkowskim. Grant jest przeznaczony na badania naukowe z zakresu kardiologii eksperymentalnej.
 2. O finansowanie projektów nie mogą ubiegać się osoby realizujące obecnie Grant Naukowy Adamed przyznany w latach ubiegłych oraz osoby, które nie rozliczyły grantu przyznawanego wcześniej przez PTK (dotyczy również grantów wyjazdowych).
  O Grant nie mogą się również ubiegać pracownicy firm farmaceutycznych.
 3. Kandydaci do 10 maja 2014 roku zgłaszają swoje aplikacje w formie pisemnej oraz na płycie CD, zawierające niezbędne załączniki:
  • CV wraz z listą osiągnięć naukowych i publikacji (w tym dane dotyczące IF i IH) oraz udokumentowanego doświadczenia w zakresie tematyki projektu oraz potwierdzenie posiadania odpowiedniego zaplecza laboratoryjnego, pracowni diagnostycznych niezbędnych do wykonania projektu (publikacje lub pismo Kierownika Kliniki);
  • adres miejsca pracy i nazwisko Kierownika ośrodka;
  • opis projektu badawczego zawierający cel naukowy, metodykę badania, spodziewane wyniki, ramy czasowe projektu, kosztorys ujmujący informację o ewentualnych innych źródłach finansowania.
 4. Wnioski o grant naukowy powinny być przesłane na adres siedziby PTK:
  Zarząd Główny PTK ul. Stawki 3a, lok. 1, 00-193 Warszawa
 5. Wybór laureata/ów:
  • Komisja (w składzie Prezes PTK, Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów PTK, Sekretarz PTK, Przedstawiciel Sponsora) dokona wstępnej selekcji nadesłanych prac oceniając kompletność aplikacji zgodnie z pkt. 1 i 2 Regulaminu, a następnie przekaże projekty spełniające wymagane kryteria formalne do recenzji ekspertom w danej dziedzinie kardiologii, wybranym przez Komisję w terminie do 15 czerwca 2014.
  • Każdy z projektów badawczych będzie recenzowany przez minimum dwóch recenzentów
  • Recenzenci przekażą Komisji opinie dotyczące projektów badawczych do 15 sierpnia 2014.
  • Po zapoznaniu się z opiniami recenzentów, w terminie do 30 sierpnia 2014, Komisja wyłoni laureata/ów w drodze głosowania i przedstawi Zarządowi Głównemu PTK wybrane kandydatury.
 6. Grant 2014 wynosi 50 000 PLN.
 7. Grant zostanie przekazany laureatowi/om w terminie do 15 listopada 2014.
 8. Czas realizacji Grantu wynosi 24 miesiące. Czas może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony o maksymalnie 6 miesiecy. Podanie o wydłużenie czasu Grantu należy złożyć maksymalnie do 3 miesięcy przed jego planowym zakończeniem.
 9. Po zakończeniu projektu laureat/ci przedstawiają Komisji merytoryczny i finansowy raport z pracy najpóźniej w terminie do 15 listopada 2016 roku wg wzoru – załącznik 1.
 10. Efektem prowadzonych badań ma być publikacja (publikacje) w recenzowanych czasopismach, preferowana publikacja w Kardiologii Polskiej lub piśmie z IF>1,0.. Kopie publikacji (ewentualnie z informacją o przyjęciu do druku) należy nadesłac wraz ze sprawozdaniem. Wyniki pracy powinny zostać również przedstawione na kongresie PTK w 2016 lub 2017 roku.
 11. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas ceremonii otwarcia XVIII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.