Zaproszenie do składania ofert na organizację konferencji Sekcji Echokadiografii PTK

2014-10-06
Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - Sekcja Echokardiografii organizuje:

„XVII Ogólnopolską Konferencję Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego”.


Termin konferencji: 24 – 25 Kwietnia 2015 r.
Miejsce konferencji: Wrocław, Wrocławskie Centrum Kongresowe WP Hala Ludowa Sp. Z o. o.
Przewidywana liczba uczestników: ~ 800-1000Organizację konferencji Sekcja Echokardiografii PTK pragnie powierzyć profesjonalnej firmie z dużym doświadczeniem.

Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za zorganizowanie konferencji należeć będzie:

Zadanie 1:
 1. Aranżacja obiektu i sal wykładowych dla potrzeb konferencji, w tym zorganizowanie pokoju dla wykładowców oraz przestrzeni na sesję plakatową (przewidywana liczba plakatów – do 40)
 2. Zapewnienie obsługi technicznej sal wykładowych i całego obiektu wraz z przygotowaniem pomieszczenia i systemu dla przyjmowania prezentacji
 3. Zapewnienie obsługi cateringowej dla uczestników konferencji
 4. Przygotowanie wystawy firm farmaceutycznych i produkujących sprzęt medyczny oraz korespondencja techniczna z firmami i zapewnienie pomocy wystawcom w czasie przygotowania stoisk wystawienniczych
 5. Zakup i spakowanie toreb z materiałami kongresowymi


Zadanie 2:
 1. Rejestracja uczestników drogą elektroniczną i w czasie konferencji, z możliwością dokonywania płatności kartą płatniczą, obsługa recepcji z wydawaniem identyfikatorów i materiałów kongresowych
 2. Wydrukowanie i wydawanie w trakcie konferencji kart do głosowania dla członków Sekcji
 3. Gromadzenie na specjalnie do tego celu utworzonym subkoncie opłat zjazdowych wpłacanych przez uczestników konferencji lub inne podmioty działające w ich imieniu, ich księgowanie oraz wystawianie odpowiednich dokumentów księgowych celem potwierdzenia wpływu ww. opłat zjazdowych
 4. Zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla uczestników konferencji, w tym rezerwacja hotelu dla wykładowców i zaproszonych Gości konferencji (do 40 osób)
 5. Pomoc w rezerwacji i zakupie biletów lotniczych dla Gościa zagranicznego, w tym korespondencja z tym związana
 6. Zapewnienie rezerwacji hotelowej drogą elektroniczną
 7. Przygotowanie spotkania towarzyskiego dla uczestników konferencji w dniu 24 kwietnia 2015 (preferowane miejsce spotkania – na terenie przyległym do Centrum Kongresowego)
 8. Zapewnienie transportu na trasie hotel - Centrum Kongresowe i hotel - spotkanie towarzyskie dla wykładowców i zaproszonych Gości konferencji (do 40 osób)
 9. Zorganizowanie kolacji dla wykładowców i zaproszonych Gości konferencji w dniu 23 kwietnia 2015


Zadanie 3:
 1. Zapewnienie informacji oraz korespondencji z zaproszonymi Gośćmi, wykładowcami i prezentującymi prace naukowe
 2. Przygotowanie i prowadzenie strony www konferencji (uruchomienie w pierwszej wersji w ciągu miesiąca od podpisania umowy)
 3. Szeroka informacja o konferencji (media, strona internetowa, czasopisma medyczne)
 4. Przygotowanie i wydanie materiałów konferencyjnych, w tym programu konferencji
 5. Opracowanie logo konferencji (w ciągu 14 dni od podpisania umowy)
 6. Ubezpieczenie konferencji
 7. Przygotowanie niezbędnych dokumentów księgowych i współpraca w rozliczeniu konferencji z Działem Finansowo-Księgowym PTK.Oferty w wersji papierowej, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta, należy składać w terminie do 31.10.2014 r. na adres:

Prof. dr hab. Wojciech Kosmala
Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
z dopiskiem „XVII Konferencja SE PTK”.


oraz równolegle w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: wojciech.kosmala@ptkardio.pl

Oferta winna zawierać informacje w/g wykazanej poniżej specyfikacji, niezbędnej w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy:
 1. Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
 2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.
 3. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 4. Oświadczenia oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji.
 5. Referencje świadczące o doświadczeniu oferenta w przeprowadzeniu tego typu konferencji naukowych z udziałem środowiska medycznego.
 6. Szczegółowe określenie przedmiotu oferty.
 7. Wskazanie podwykonawców, jeśli oferent zamierza z nich skorzystać.
 8. Określenie ceny wykonania zamówienia wraz ze sposobem obliczenia ceny oraz kosztorysem.
 9. Oświadczenie oferenta o znajomości warunków uczestnictwa w niniejszym postępowaniu ofertowym i nie zgłaszaniu w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, żadnych roszczeń związanych z niniejszym postępowaniem oraz złożoną ofertą, w tym związanych z nie wybraniem oferty oferenta lub nie wybraniem żadnej oferty, a także związanych z ewentualnym unieważnieniem niniejszego postępowania.


Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie.
Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej elementów, jak również niewybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 kodeksu cywilnego. Z tytułu nieprzyjęcia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do PTK.
Oceny ofert dokona komisja złożona z członków Komitetu Organizacyjnego.
Powyższe postępowanie przebiegać będzie dwuetapowo:
 • I etap złożenie oferty;
 • II etap spotkanie z oferentami wybranymi w pierwszym etapie kwalifikacji.

PTK może zrezygnować z II etapu postępowania bez podania przyczyny.

Harmonogram:
Termin składania ofert w formie pisemnej i elektronicznej: 31 października 2014 r.
Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie: 07 listopada 2014 r. (Wrocław)
Planowane podpisanie umowy: 10 listopada 2014 r.

Komitet Organizacyjny
XVII Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Jako załącznik do oferty, stanowiący jej część integralną, należy przedstawić koszty z uwzględnieniem poszczególnych punktów zapytania w ramach zadań.