Zaproszenie do składania ofert na organizację konferencji SPiK PTK

2014-12-02
Komitet Organizacyjny Konferencji Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologiczego "Kardiologia Prewencyjna 2015" zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację konferencji.

Przedmiot Zapytania ofertowego
Organizacja konferencji naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Kardiologia Prewencyjna 2015 - wytyczne, wątpliwości, gorące tematy", która odbędzie sie w Krakowie w listopadzie 2015r.
Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za zorganizowanie Konferencji należeć będzie:
 1. Wynajem przestrzeni i sal na miejsce obrad i wystawę firm farmaceutycznych
 2. Aranżacja obiektu i sal wykładowych dla potrzeb Konferencji
 3. Zapewnienie obsługi technicznej sal wykładowych i całego obiektu wraz z przygotowaniem pomieszczenia i systemu dla przyjmowania prezentacji
 4. Zapewnienie obsługi cateringowej dla uczestników Konferencji
 5. Przygotowanie sali i wystawy firm farmaceutycznych i produkujących sprzęt medyczny oraz korespondencja techniczna z firmami i zapewnienie pomocy wystawcom w czasie przygotowywania stoisk wystawienniczych
 6. Przygotowanie toreb z materiałami konferencyjnymi
 7. Rejestracja uczestników drogą elektroniczną w czasie Konferencji, obsługa recepcji z wydawaniem identyfikatorów i materiałów kongresowych oraz wystawianie faktur uczestnikom kongresu.
 8. Zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla uczestników Kongresu, w tym rezerwacja hotelu klasy **** dla wszystkich zaproszonych Gości Konferencji, ok. 30 osób
 9. Zapewnienie rezerwacji hotelowej drogą elektroniczną
 10. Rezerwacja i zakup biletów lotniczych dla Gości zagranicznych
 11. Zapewnienie transportu (na terenie miasta) dla Gości Konferencji (ok. 30-40 osób)
 12. Przygotowanie bazy streszczeń prac oryginalnych zgłaszanych na Kongres poprzez przyjmowanie tekstów drogą elektroniczną, umożliwienie ich oceny przez recenzentów drogą elektroniczną, powiadomienie autorów o decyzji Komitetu Naukowego, przygotowanie programu naukowego do publikacji
 13. Zapewnienie informacji oraz korespondencji z zaproszonymi Gośćmi, wykładowcami i prezentującymi prace naukowe
 14. Przygotowanie i prowadzenie strony internetowej Konferencji
 15. Przygotowanie i wydanie materiałów kongresowych, w tym programu Konferencji
 16. Opracowanie logo Konferencji


Informacje ogólne
 1. Konferencja powinna odbyć się w listopadzie 2015 r. w Krakowie.
 2. Przewidywana liczba uczestników: 400-500 osób.
 3. Zespołowi negocjacyjnemu, działającemu w imieniu Zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części, nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyn, a także prowadzenia negocjacji.
 4. Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.
 5. Z tytułu nie przyjęcia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK ani w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.


Informacje szczegółowe
 1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
 2. Oferta powinna zawierać:
  • nazwę i adres oferenta,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem oferty,
  • datę sporządzenia oferty, wskazanie i podpis osoby upoważnionej do
  • reprezentowania oferenta,
  • szczegółowe określenie przedmiotu oferty,
  • wskazanie terminu obowiązywania oferty,
  • określenie warunków finansowych realizacji przedmiotu oferty,
  • oświadczenie oferenta o znajomości warunków uczestnictwa w Zapytaniu Ofertowym i nie zgłaszaniu w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ani Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK żadnych roszczeń związanych z Zapytaniem Ofertowym oraz złożoną ofertą, w tym związanych z niewybraniem oferty oferenta lub niewybraniem żadnej oferty, a także związanych z unieważnieniem Zapytania Ofertowego,
  • oświadczenie oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji,
  • oświadczenie oferentów składających wspólną ofertę o ich solidarnej odpowiedzialności przy wykonywaniu zobowiązań.
 3. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
 4. Oferta złożona po terminie bądź z brakami formalnymi nie będzie uwzględniana. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy oferta zawiera drobne braki oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie o brakujące dane.


Wybór najlepszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
 • Cena
 • Ryzyko finansowe dla Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK
 • Doświadczenie, w tym w realizacji projektów we współpracy z Sekcją Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


Harmonogram:
Termin składania ofert w formie pisemnej: 31 XII 2014 r.
Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie: 8 I 2015 r.
Podpisanie umowy: do 15 II 2015 r.


Oferty należy przesłać w terminie do dnia 31 XII 2014 r. na adres:


Piotr Jankowski
I Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej i Nadciśnienia Tętniczego
Instytut Kardiologii, Uniwerstet Jagielloński Collegium Medicum
Ul. M. Kopernika 17
31-501 Kraków

Informacje:
Piotr Jankowski
tel.: 501348296
e-mail: piotrjankowski@interia.pl