Komunikat Komisji Nauki i Grantów ZG PTK - Grant Badawczy Adamed 2015

2015-02-16
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zapraszam do ubiegania się o grant naukowy firmy Adamed przeznaczony na badanie naukowe z zakresu kardiologii eksperymentalnej. O grant mogą ubiegać się wyłącznie członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Regulamin
GRANT NAUKOWY ADAMED 2015 – kardiologia eksperymentalna

 1. Podania o finansowanie projektów naukowych w ramach „Grantu Naukowego Adamed” mogą składać członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z co najmniej rocznym stażem członkowskim. Grant jest przeznaczony na badania naukowe z zakresu kardiologii eksperymentalnej.
 2. O finansowanie projektów nie mogą ubiegać się osoby realizujące obecnie Grant Naukowy Adamed przyznany w latach ubiegłych oraz osoby, które nie rozliczyły grantu przyznawanego wcześniej przez PTK (dotyczy również grantów wyjazdowych).
  Grant nie mogą się również ubiegać pracownicy firm farmaceutycznych.
 3. Kandydaci do 10 maja 2015 roku zgłaszają swoje aplikacje w formie pisemnej oraz na płycie CD, zawierające niezbędne załączniki:
  • CV wraz z listą osiągnięć naukowych i publikacji (w tym dane dotyczące IF i IH) oraz udokumentowanego doświadczenia w zakresie tematyki projektu oraz potwierdzenie posiadania odpowiedniego zaplecza laboratoryjnego, pracowni diagnostycznych niezbędnych do wykonania projektu (publikacje lub pismo Kierownika Kliniki);
  • adres miejsca pracy i nazwisko Kierownika ośrodka;
  • opis projektu badawczego zawierający cel naukowy, metodykę badania, spodziewane wyniki, ramy czasowe projektu, kosztorys ujmujący informację o ewentualnych innych źródłach finansowania.
 4. Wnioski o grant naukowy powinny być przesłane na adres siedziby PTK:
  Zarząd Główny PTK ul. Stawki 3a, lok. 1, 00-193 Warszawa
 5. Wybór laureata/ów:
  • Komisja (w składzie Prezes PTK, Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów PTK, Sekretarz PTK, Przedstawiciel Sponsora) dokona wstępnej selekcji nadesłanych prac oceniając kompletność aplikacji zgodnie z pkt. 1 i 2 Regulaminu, a następnie przekaże projekty spełniające wymagane kryteria formalne do recenzji ekspertom w danej dziedzinie kardiologii, wybranym przez Komisję w terminie do 15 czerwca 2014.
  • Każdy z projektów badawczych będzie recenzowany przez minimum dwóch recenzentów.
  • Recenzenci przekażą Komisji opinie dotyczące projektów badawczych do 15 sierpnia 2014.
  • Po zapoznaniu się z opiniami recenzentów, w terminie do 30 sierpnia 2014, Komisja wyłoni laureata/ów w drodze głosowania i przedstawi Zarządowi Głównemu PTK wybrane kandydatury.
 6. Grant 2015 wynosi 50 000 PLN.
  Grant zostanie przekazany laureatowi/om w terminie do 15 listopada 2015.
 7. Czas realizacji Grantu wynosi 24 miesiące. Czas może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony o maksymalnie 6 miesiecy. Podanie o wydłużenie czasu Grantu należy złożyć maksymalnie do 3 miesięcy przed jego planowym zakończeniem.
 8. Po zakończeniu projektu laureat/ci przedstawiają Komisji merytoryczny i finansowy raport z pracy najpóźniej w terminie do 15 listopada 2017 roku wg wzoru – załącznik 1.
 9. Efektem prowadzonych badań ma być publikacja (publikacje) w recenzowanych czasopismach, preferowana publikacja w Kardiologii Polskiej lub piśmie z IF>1,0.. Kopie publikacji (ewentualnie z informacją o przyjęciu do druku) należy nadesłac wraz ze sprawozdaniem. Wyniki pracy powinny zostać również przedstawione na kongresie PTK w 2017 lub 2018 roku.
 10. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas ceremonii otwarcia XVIII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Prof. Rafał Baranowski
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów ZG PTK