Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji XX Sympzjum SRKiFW PTK

2015-05-07
Komitet Organizacyjny XX Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej
i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty na organizację konferencji Sekcji w 2016 roku.

Przedmiot „Zapytania ofertowego”
Organizacja konferencji w Ustroniu lub okolicach.
Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za zorganizowanie konferencji należeć będzie:
 1. Wynajem miejsca obrad i powierzchni pod wystawę firm farmaceutycznych.
 2. Aranżacja obiektu i dwóch sal wykładowych dla potrzeb konferencji.
 3. Zapewnienie obsługi technicznej sal wykładowych wraz z przygotowaniem pomieszczenia i systemu dla przyjmowania prezentacji.
 4. Zapewnienie obsługi cateringowej dla uczestników konferencji.
 5. Przygotowanie sali i wystawy firm farmaceutycznych i produkujących sprzęt medyczny oraz korespondencja techniczna z firmami i zapewnienie pomocy wystawcom w czasie przygotowywania stoisk wystawienniczych.
 6. Rejestracja uczestników drogą elektroniczną, raporty zgłoszeniowe, obsługa recepcji z wydawaniem identyfikatorów i materiałów kongresowych i certyfikatów.
 7. Szeroka informacja o konferencji, bieżące komunikaty (media, strona internetowa).
 8. Przygotowanie i wydruk programu konferencji.
 9. Zapewnienie transportu dla wykładowców.
 10. Organizacja noclegów dla wykładowców, z możliwością noclegu dla części uczestników, w miejscu konferencji.
 11. Zapewnienie informacji oraz korespondencji z wykładowcami.
 12. Prowadzenie strony internetowej konferencji.
 13. Przygotowanie imprez towarzyszących.


 14. Informacje ogólne
  1. Konferencja odbędzie się w terminie 10-13 luty 2016 ( 10.02.2016 od godz. 16.00 rejestracja uczestników, zakończenie 13.02.2016 około godz.14.00 )
  2. Przewidywana liczba uczestników konferencji: 200 osób.
  3. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej elementów, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji.
  4. Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.

  Z tytułu nie przyjęcia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

  Informacje szczegółowe
  1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
  2. Oferta powinna zawierać:
   • nazwę i adres oferenta,
   • wydruk z CEiDG/KRS,
   • datę sporządzenia oferty, wskazanie i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta,
   • szczegółowe określenie przedmiotu oferty,
   • wskazanie terminu obowiązywania oferty,
   • określenie warunków finansowych realizacji przedmiotu oferty,
   • oświadczenie oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji,
   • oświadczenie oferentów składających wspólną ofertę o ich solidarnej odpowiedzialności przy wykonywaniu zobowiązań.
  3. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
  4. Oferta złożona po terminie bądź z brakami formalnymi nie będzie uwzględniana. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy oferta zawiera drobne braki oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie o brakujące dane.


  Wybór najlepszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
  • Cena
  • Doświadczenie
  • Wiarygodność


  Oceny ofert dokona komisja konkursowa złożona z:
  dr n. med. Zbigniew Eysymontt
  prof. dr hab. Ryszard Piotrowicz
  dr n. med. Dominika Szalewska
  dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz

  Harmonogram:
  Termin składania ofert w formie pisemnej: 05.06. 2015 .
  Rozstrzygnięcie: do 15.06. 2015 .
  Podpisanie umowy: do 30.06. 2015 .

  Oferty należy przesłać (z dopiskiem na kopercie: „Konferencja Sekcji Rehabilitacji”) w terminie do dnia 05.06. 2015 na adres:

  Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
  Biuro Zarządu Głównego PTK
  ul. Stawki 3 A lok. 1-2
  00-193 Warszawa

  Informacje:
  Jadwiga Wolszakiewicz
  tel.: 501538166
  jwolszakiewicz@ikard.pl