Konkurs na organizację XII Konferencji Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej

2016-04-25
Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne- Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej organizuje, XII Konferencję Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 października 2016 r. w Warszawie.
Uczestniczyć w niej będzie około 150 pielęgniarek, techników medycznych, fizjoterapeutów i ratowników medycznych z całego kraju.
Organizację Konferencji chcemy powierzyć profesjonalnej firmie.
Do podstawowych obowiązków tej firmy należałoby zorganizowanie następujących elementów imprezy:
1. Rejestracja uczestników i pośrednictwo w rezerwacji hotelu
2. Informacja o konferencji (strona internetowa),
3. Rejestracja uczestników w trakcie konferencji,
4. Zapewnienie obsługi technicznej sesji (nagłośnienie sal, rzutniki, komputery) w tym zorganizowanie pokoju przygotowawczego dla wykładowców,
5. Zapewnienie poczęstunku w przerwach, oraz organizacja spotkania towarzyskiego w piątek wieczór,
6. Zapewnienie pomocy firmom medycznym w czasie przygotowania stoisk wystawienniczych.

Planujemy organizację sesji na głównej (jednej) sali wykładowej w dn. 7 i 8 .10.2016, oraz jednej/dwóch sal mniejszej.

Oferty, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta, należy składać w terminie do 22.05.2016 do godziny 15.00 na adres:
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
ul. Stawki 3A lok 1-2, 00-193 Warszawa
z dopiskiem „Konferencja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej”.


Oferta winna zawierać informacje na temat oferenta dotyczące jego dotychczasowych dokonań w zakresie organizowania podobnych konferencji.
Zalecane jest dołączenie informacji i dokumentów wykazanych poniżej, niezbędnych w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy:
1. Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.
3. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie.
Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 kodeksu cywilnego.


Ocenie podlegać będą:
- warunki wynajmu sal wykładowych i pokoi hotelowych lub innym (podanie wynegocjowanych z hotelem cen– cena sal, cena m2 powierzchni wystawowej);
- warunki finansowe pozostałych, podanych wyżej aktywności (catering, impreza towarzyska, obsługa techniczna sal wykładowych, obsługa recepcyjna);
- obsługa recepcyjna i multimedialna;
- honorarium za usługę – w tym sposób rozliczania z komitetem organizacyjnym.
- doświadczenie we współpracy z PTK przy organizacji imprez o podobnym charakterze;


Za Komitet Organizacyjny,
Małgorzata Wolszczak
Przewodnicząca Sekcji PTM
e-mail: julia98@o2.pl
Piotr Hetman
e-mail: hetman_piotr@interia.pl
Sekretarz Sekcji PTM