Konkurs na ofertę przygotowania koncepcji i zawartości kursu e-learningowego pt. Niewydolność Serca dla Multimedialnej Platformy Edukacyjnej PTK

2016-09-28
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji, a następnie przygotowanie kursu e-learningowego dla Multimedialnej Platformy Edukacyjnej dotyczącego niewydolności serca.

Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin konkursu.

Regulamin konkursu na ofertę przygotowania koncepcji i następnie zawartości kursu e-learningowego (Edukacyjnego Bloku Tematycznego) pt. „Niewydolność Serca“ dla Multimedialnej Platformy Edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


I. Informacje ogólne

1. Postępowanie Konkursowe ma na celu wybór Zespołu Ekspertów Edukacyjnego Bloku Tematycznego wraz z Liderem Zespołem Ekspertów (dalej zwany: „Autor/Autorzy EBT”) na czas określony w Umowie o dzieło zawartej pomiędzy „Autorem/Autorem EBT” a Polskim Towarzystwem Kardiologicznym.

2. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) uruchomiło Multimedialną Platformę Edukacyjną PTK, w ramach której tworzone będą kursy e-learningowe adresowane do członków PTK.

3. Kursy e-learningowe tworzone będą na podstawie umowy o dzieło przez „Autorów/Autorów EBT“, którzy wyłonieni zostaną w drodze konkursu ofert.

4. Kursy powinny odpowiadać specyfice e-learningu i muszą mieć charakter dzieła w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i być tworzone z myślą o tym celu.

5. Kurs “Niewydolność serca” powinien być tworzony w oparciu o zakres wiedzy z uznanych dokumentów źródłowych (wytyczne towarzystw naukowych i grup roboczych, konsensusy ekspertów, itp.). Szczególnie istotnymi dokumentami dla niniejszego kursu są dostępne na www.escardio.org: “2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure”, „2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure – Web Addenda” oraz zawartość strony http://www.escardio.org/Guidelines/Consensus-and-Position-Papers/Heart-Failure.

6. Kurs “Niewydolność serca” powinien być tworzony w oparciu o „ESC Core Curriculum for the General Cardiologist (2013)” dostępny pod adresem http://www.escardio.org/education/coresyllabus/Pages/core-curriculum.aspx (http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/34/30/2381.full.pdf.) oraz The Subspecialty Syllabi and Curricula (https://www.escardio.org/static_file/Escardio/Subspecialty/HFA/ESC-HFA-curriculum-2014.pdf).

7. Materiały muszą być poparte wyłącznie własnymi rycinami, tabelami, schematami, zdjęciami, filmami, zapisami badań EKG, echokardiografii, angiografii itp. we wszystkich lekcjach testu.

8. Liczba tematów (lekcji) w obrębie kursu nie jest limitowana, ale nie powinna przekraczać 20.

9. W skład każdej lekcji musi wchodzić krótki opis celów (wytycznych edukacyjnych), które zostaną osiągnięte po ukończeniu lekcji

10. Wprowadzenie do kursu “Niewydolność serca” powinno mieć charakter prezentacją danych epidemiologicznych oraz innych ważnych kwestii dla klinicysty.

11. Kolejne lekcje powinny omawiać zagadnienia ostrej i przewlekłej niewydolności serca ważne dla współczesnego klinicysty.

12. Każda lekcja powinna kończyć się testem złożonym z 10 pytań.

13. W testach wymaganych jest 5 wariantów odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każda z odpowiedzi nieprawidłowych musi być opatrzona komentarzem wyjaśniającym potencjalną przyczynę nieprawidłowej odpowiedzi i naprowadzającym na samodzielny wybór właściwej opcji.

14. Wybór niewłaściwej odpowiedzi powinien, po odpowiednim komentarzu, prowadzić do ekranu lekcji pomagających zrozumieć omawiane zagadnienie.

15. Łączna liczba pytań w ramach kursu „Niewydolność serca” powinna wynosić co najmniej 200.

16. Zakres tematyczny kursu pt. „Niewydolność serca“ powinien obejmować najważniejsze zagadnienia objęte wymaganiami aktualnego programu specjalizacyjnego z dziedziny kardiologii.II. Wymaganie ofertowe

1. Pełną ofertę w formacie tekstowym lub lepiej PDF przesyła się elektronicznie na adres poczty elektronicznej Dyrektor Biura PTK Pani Beaty Lewandowskiej: zarzad.glowny@ptkardio.pl

2. Oferta powinna pochodzić z ośrodka/ośrodków wykonującego/-ych pełen profil badań kardiologicznych – wymagana pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.

3. „Autorzy EBT“ zobowiązują się przekazać prawa autorskie do pełnej zawartości kursu na rzecz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – wymagana pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.

4. Ośrodek/ośrodki, z których pochodzą oferty wyrażą zgodę na umieszczenie w ramach kursu e-learningowego zapisów badań wykonanych w danym ośrodku – wymagana pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.

5. Czas tworzenia kursu nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu – wymagana pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.

6. Lider projektu zobowiązuje się do wprowadzenie niezbędnych modyfikacji oraz okresowej aktualizacji kursu (min. 1 raz w roku) przez okres 5 lat – wymagana pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.

7. Oferta powinna zawierać krótki opis koncepcji Edukacyjnego Bloku Tematycznego z tematami poszczególnych lekcji oraz składem osobowym Autorów, wybrany oferent otrzyma w dalszej kolejności wytyczne do przygotowania materiałów źródłowych.

8. Oferta powinna zawierać wymienione poniżej elementy, które będą podlegały ocenie przez Komisję Konkursową:

a) imię i nazwisko, tytuł naukowy oraz dane kontaktowe osoby proponowanej do pełnienia funkcji Lidera projektu – kierownika zespołu ekspertów Edukacyjnego Bloku Tematycznego,

b) nazwy oraz dane kontaktowe pracowni i ośrodka/ośrodków, z których pochodzi oferta, oraz które w ramach koncepcji zostaną zaproszone do współpracy w zakresie opracowania materiałów,

c) imiona i nazwiska, tytuły naukowe oraz dane kontaktowe do wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie koncepcji kursu,

d) opis koncepcji Edukacyjnego Bloku Tematycznego wraz z ogólnym planem kursu e-learningowego z podziałem na moduły (lekcje).

9. Informacja o konkursie opublikowana zostanie dnia 26 września 2016 na stronie internetowej www.ptkardio.pl

III. Zasady postępowania konkursowego

1. Postępowanie konkursowe przeprowadza 3-osobowa Komisja Konkursowa wybrana przez Zarząd Główny PTK. Skład Komisji jest niejawny. Co najmniej jednym z członków Komisji powinien być członek Zarządu Głównego.

2. Konkurs uważa się za ważny, gdy złożona zostanie co najmniej 1 oferta odpowiadająca wszystkim wymogom formalnym.

3. Rozstrzygnięcia we wszystkich sprawach dotyczących konkursu Komisja podejmuje zwykłą większością głosów.

4. Komisja Konkursowa wybiera co najwyżej jedną ofertę.

5. Komisja Konkursowa może nie wybrać żadnej oferty.

6. Komisja Konkursowa przekazuje wyniki konkursu Prezesowi PTK do ostatecznej akceptacji bądź odrzucenia.

7. Wyniki konkursu są ogłaszane niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Prezesa PTK na stronie internetowej www.ptkardio.pl.

8. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do interpretowania regulaminu oraz przypadków spornych, nie ujętych w jego treści.

IV. Postanowienia końcowe

1. PTK zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, przesunięcia terminu jego rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne oferty.

3. Od decyzji Komisji Konkursowej odnośnie wyniku postępowania konkursowego nie ma odwołania.

4. Oferty należy przesyłać do dnia 16 października 2016 (decyduje data otrzymania pełnej dokumentacji) na adres: zarzad.glowny@ptkardio.pl

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 października 2016 roku.

6. Podpisanie Umowy o dzieło z „Autorem/Autorami EBT” nastąpi niezwłocznie po ogłoszeniu konkursu.

7. Pełny zakres wszystkich elementów kursu e-learningowego „Niewydolność serca“ musi zostać przesłany pod wskazany adres do dnia 9 stycznia 2017 roku.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.