Sympozjum SRKiFW PTK 2018 - zapytanie ofertowe

2017-05-08
Zapytanie ofertowe

Komitet Organizacyjny XXII Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej
i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty na organizację konferencji Sekcji w 2018 roku.

Przedmiot „zapytania ofertowego”

Organizacja konferencji w okolicach Warszawy.
Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za zorganizowanie konferencji należeć będzie:
1. Wynajem miejsca obrad i powierzchni pod wystawę firm farmaceutycznych.
2. Aranżacja obiektu i dwóch sal wykładowych dla potrzeb konferencji.
3. Zapewnienie obsługi technicznej sal wykładowych.
4. Zapewnienie obsługi cateringowej dla uczestników konferencji.
5. Przygotowanie sali i wystawy firm farmaceutycznych i produkujących sprzęt medyczny oraz korespondencja techniczna z firmami i zapewnienie pomocy wystawcom w czasie przygotowywania stoisk wystawienniczych.
6. Rejestracja uczestników drogą elektroniczną, raporty zgłoszeniowe, obsługa recepcji z wydawaniem identyfikatorów i materiałów kongresowych i certyfikatów.
7. Szeroka informacja o konferencji, bieżące komunikaty (media, strona internetowa).
8. Przygotowanie i wydruk programu konferencji.
9. Zapewnienie transportu dla wybranych wykładowców.
10. Organizacja noclegów dla wykładowców w miejscu konferencji, z możliwością noclegu dla uczestników, w miejscu konferencji i/lub bliskiej lokalizacji.
11. Zapewnienie informacji oraz korespondencji z wykładowcami.
12. Prowadzenie strony internetowej konferencji.
13. Przygotowanie imprez towarzyszących.

Informacje ogólne
1. Konferencja odbędzie się w terminie 15-17.03.2018 (15.03.2018 od godz. 12.00 rejestracja uczestników, zakończenie 17.03.2018 około godz.14.00 )
2. Przewidywana liczba uczestników konferencji: 300 osób.
3. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej elementów, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji.
4. Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.
Z tytułu nieprzyjęcia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Informacje szczegółowe
1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać:
a. nazwę i adres oferenta,
b. wydruk z CEiDG/KRS,
c. datę sporządzenia oferty, wskazanie i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta,
d. szczegółowe określenie przedmiotu oferty,
e. wskazanie terminu obowiązywania oferty,
f. określenie warunków finansowych realizacji przedmiotu oferty,
g. oświadczenie oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji,
h. oświadczenie oferentów składających wspólną ofertę o ich solidarnej odpowiedzialności przy wykonywaniu zobowiązań.
3. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
4. Oferta złożona po terminie bądź z brakami formalnymi nie będzie uwzględniana. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy oferta zawiera drobne braki oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie o brakujące dane.

Wybór najlepszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
  • Cena
  • Doświadczenie
  • Wiarygodność


Oceny ofert dokona komisja konkursowa złożona z:
prof. dr hab. Ryszard Piotrowicz
dr hab. n o kf. Edyta Smolis-Bąk
dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz

Harmonogram:
Termin składania ofert w formie pisemnej: 26.06.2017
Rozstrzygnięcie: do 05.07.2017
Podpisanie umowy: do 29.07.2017


Oferty należy przesłać (z dopiskiem na kopercie: „Konferencja Sekcji Rehabilitacji 2018”) w terminie do dnia 26.06.2017 na adres:
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Biuro Zarządu Głównego PTK
ul. Stawki 3 A lok. 1-2
00-193 Warszawa

Informacje:
Jadwiga Wolszakiewicz
tel.: 501538166
jwolszakiewicz@ikard.pl