Komunikat prof. Piotra Pruszczyka – kandydata na Prezesa-Elekta PTK w kadencji 2017-19

2017-07-14
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

„Dynamiczny i harmonijny rozwój Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego”

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Podczas XXI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Katowicach wybierzemy nowe władze PTK, w tym Prezesa Elekta naszego Towarzystwa. Zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie w głosowaniu mojej kandydatury na funkcję Prezesa Elekta PTK.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest jednym z najnowocześniejszych i najprężniejszych towarzystw naukowych w naszym kraju. Taka wysoka pozycja i znaczenie PTK są przede wszystkim zasługą bardzo dużej aktywności jego członków, a szczególnie dotychczasowych Prezesów Towarzystwa. Mam pełną świadomość, że funkcja prezesa PTK jest nie tylko najwyższym zaszczytem i wyróżnieniem, ale przede wszystkim jest wielkim zobowiązaniem i odpowiedzialnością za całe nasze Towarzystwo, jego Członków, Asocjacje, wszystkie Oddziały i Sekcje.

Bardzo mi zależy na dalszym dynamicznym i harmonijnym rozwoju całego naszego Towarzystwa. Dlatego też będę aktywnie wspierał inicjatywy i różne formy aktywności i współpracy, jednocześnie szanując rolę poszczególnych ośrodków i sekcji.

Kardiologia w Polsce nadal rozwija się bardzo dynamicznie. Do klinicznego zastosowania weszły nowe obrazowe metody diagnostyczne. Dysponujemy nowymi terapiami niewydolności serca, wad zastawkowych. Wykonywane są coraz bardziej zaawansowane zabiegi elektroterapii. Jednocześnie zmienia się otoczenie w którym pracujemy. Jesteśmy świadkami i doświadczamy kroczącej zmiany wyceny procedur kardiologicznych. Zmienia się organizacja i finansowanie całej ochrony zdrowia zarówno leczenia szpitalnego jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zbliżają się zmiany dotyczące szkoleń nas lekarzy oraz naszego udziału w zjazdach i kongresach. Coraz większe znacznie odgrywają nowoczesne media elektroniczne, które są nowymi narzędziami edukacyjnymi Polaków i lekarzy, a także mają coraz większy wpływ na społeczeństwo. Głos PTK jest i będzie bardzo ważny w toczącej się dyskusji o przyszłości ochrony zdrowia w Polsce. Przed nami konieczność ciągłego wzmacniania w polskim społeczeństwie świadomości znaczenia chorób serca i naczyń. Konieczna jest dalsza intensyfikacja otwartego dialogu, wymiany wiedzy i poglądów ze światem polityki. Niezbędne jest współdziałanie z parlamentem, administracją państwową, samorządową oraz mediami w usprawnianiu opieki kardiologicznej.

Jestem przekonany że wspólnie sprostamy aktualnym wyzwaniom i wykorzystamy je dla dalszego rozwoju PTK i polskiej kardiologii.

W 1988 r. ukończyłem warszawską Akademię Medyczną, od 2004 r. posiadam tytuł profesora medycyny. Od 2006 roku kieruję prężną Kliniką Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jestem współautorem ponad 250 prac publikowanych m.in. w NEJM, Circulation, Kardiol Pol, PAMW, JACC, Eur Heart J, Chest.

Od ponad 25 lat należę do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W tym czasie m.in. byłem członkiem Zarządu Głównego PTK (2014-15), obecnie pełnię funkcję sekretarza ZG PTK. Od wielu lat aktywnie uczestniczę w pracach Sekcji Echokardiografii, Sekcji Krążenia Płucnego, przewodniczę Komisji Zagranicznej PTK, byłem współzałożycielem i przewodniczącym Klubu 30 PTK, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego uwieńczonych sukcesem 79. i 80. Wiosennej Konferencji PTK oraz centralnych obchodów Światowego Dnia Serca. Moje dotychczasowe i obecne aktywności w PTK pozwoliły mi na poznanie zasad funkcjonowania Towarzystwa, a przede wszystkim na rozumienie potrzeb i oczekiwań Członków całego naszego Towarzystwa dotyczących zarówno nowoczesnej edukacji, rozwoju profesjonalnego jak i naukowego. Od wielu lat aktywnie działam w Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym. Dwukrotnie brałem udział w opracowaniu wytycznych ESC dotyczących Diagnostyki i leczenia ostrej zatorowości płucnej, obecnie jest w zarządzie grupy roboczej „Pulmonary Circulation and Right Ventricle Function” ESC. Bardzo mi zależy na większym udziale członków PTK w aktywnościach naukowych i organizacyjnych ESC i będzie to jeden z moich priorytetów.

Jestem przekonany że moja dotychczasowa aktywna praca na rzecz PTK, moje osobiste profesjonalne doświadczenie i dokonania uzasadniają moją decyzję o kandydowaniu na funkcję Prezesa-Elekta PTK w kadencji 2017-19, a w przypadku wyboru o pełnieniu obowiązków Prezesa PTK w kadencji 2019-21. Jestem gotowy z pełną energią i zaangażowaniem podjąć się tych zaszczytnych funkcji dla dalszego rozwoju całego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Dlatego też zwracam się do Koleżanek i Kolegów z gorącą prośbą o poparcie w głosowaniu 21 września mojej kandydatury na stanowisko Prezesa Elekta PTK.

Planowane główne kierunki działań:
1. Wspieranie dynamicznego harmonijnego rozwoju Asocjacji, Oddziałów i Sekcji PTK.
2. Zbudowanie i koordynacja szerokiej koalicji na rzecz serca łączącej Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, lekarzy innych specjalności, pacjentów i decydentów. Koalicja upowszechni najwyższe standardy opieki i profilaktyki kardiologicznej w Polsce, zapewni skuteczny dialog i współdziałanie na rzecz wzmacniania świadomości znaczenia chorób serca i naczyń i ciągłej konieczności ich zwalczania.
3. Dalszy rozwój nowoczesnej edukacji: podnoszenie kwalifikacji profesjonalnych w zakresie kardiologii, zwiększenie liczby kursów edukacyjnych platformy multimedialnej PTK.
4. Inicjowanie badań naukowych, wspieranie krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej, występowanie o granty naukowe m.in. MNiSzW, tworzenie konsorcjów w celu pozyskiwania funduszy unijnych.
5. Promowanie aktywnego udziału członków PTK w projektach i strukturach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
6. Wspieranie dalszego rozwoju naszego czasopisma „Kardiologia Polska”.
7. Dialog i współdziałanie z parlamentem, administracją państwową i samorządową, celem usprawniania opieki kardiologicznej w Polsce. Udział w tworzeniu zmian legislacyjnych i wyborze sposobu wykorzystania środków w prewencji i opiece zdrowotnej.
8. Współpraca z Ministerstwem Zdrowia, Konsultantem Krajowym i CMKP w tworzeniu programu specjalizacji i wymogów akredytacyjnych z kardiologii.
9. Dostosowywanie PTK do zmieniających się wymogów rzeczywistości.
a. Utworzenie Komisji PTK ds. Technologii Medycznych: Współpraca przy ocenie procedur diagnostycznych i terapeutycznych, udział w opiniowaniu nowych metod i leków.
b. Modyfikacja statutu PTK w tym wprowadzenie możliwości głosowania internetowego w wyborach Zarządu Głównego i Prezesa PTK;
c. Wzmocnienie pozyskiwania funduszy na działalność statutową PTK.