Program Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; Katowice, 21 września 2017 r.

2017-08-16
Zgodnie z pkt. 6.3, 6.4 i 6.5. Statutu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) Zarząd Główny PTK zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTK (Zgromadzenie”) na dzień 21 września 2017 roku, podczas XXI Międzynarodowego Kongresu PTK, w miejscu obrad Kongresu, Sali Katowice Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach

I termin - godzina 15:30;
II termin - godzina 15:45


Porządek Obrad:
1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.
3. Przyjęcie Protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK, które odbyło się w Jachrance w dniu 19 maja 2017 roku.*
4. Informacja Przewodniczącego Komisji Wyborczej PTK dotycząca wyboru 4 (czterech) członków Zarządu Głównego PTK w kadencji 2017-2019.
5. Wybory Prezesa-Elekta Zarządu Głównego PTK w kadencji 2017-2019
• Wystąpienia kandydatów do funkcji Prezesa-Elekta PTK
6. Wybory członków Zarządu Głównego PTK, Komisji Rewizyjnej, Komisji Nagród i Komisji Wyborczej w kadencji 2017-2019.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2016:
7.1. Prezentacja sprawozdania finansowego przez Skarbnika PTK;
7.2. Prezentacja opinii Komisji Rewizyjnej PTK n/t sprawozdania finansowego PTK;
7.3. Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTK;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku.
9. Wystąpienie Prezesa PTK - sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2015-2017 i sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2015-2017 oraz podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu Głównego PTK i Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2015-2017.
10. Uchwała dotycząca udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego PTK kadencji 2015-2017.
11. Uchwała dotycząca udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej PTK kadencji 2015-2017.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.


Dokument dostępny do wglądu na stronie internetowej PTK: www.ptkardio.pl

* Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK, które odbyło się w Jachrance w dniu 19 maja 2017 roku.