Konkurs ofert na usługi z zakresu public relations i budowania wizerunku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - Przedłużony termin składania ofert

2017-10-23
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest towarzystwem naukowym działającym na podstawie przepisów prawa Ustawy o stowarzyszeniach. Celami statutowymi Towarzystwa są:

• profilaktyka i zwalczanie chorób serca i naczyń oraz promocja i ochrona zdrowia w zakresie kardiologii i dziedzin medycyny z nią związanych wśród społeczeństwa;
• upowszechnianie wiedzy o postępach kardiologii i kardiochirurgii wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia;
• inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie chorób serca
i naczyń oraz krajowej i międzynarodowej wymiany naukowej;
• współdziałanie z parlamentem, administracją państwową, samorządową, mediami oraz innymi podmiotami i organizacjami w usprawnianiu opieki kardiologicznej w Polsce;
• współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadry medycznej (lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia) w zakresie kardiologii.

Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo zamierza zwiększyć aktywność w celu budowania pozytywnego wizerunku w mediach publicznych i specjalistycznych w zakresie:

• budowanie wizerunku Towarzystwa jako profesjonalnej, obiektywnej, wiarygodnej organizacji opiniotwórczej;
• promowania i upowszechniania osiągnięć kardiologii w Polsce i na świecie;
• współpraca z parlamentem, organizacjami rządowymi i pozarządowymi w kreowaniu efektywnego systemu profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce;
• współpraca z organizacjami reprezentującymi grupy pacjentów;
• promowanie aktywności Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie dostarczania i organizacji opieki zdrowotnej nad pacjentami z problemami w zakresie układu sercowo-naczyniowego;
• promowanie działań PTK w zakresie powszechnej edukacji obejmującej profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce.

W tym celu Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zamierza nawiązać współpracę z dostawcą usług Public Relations w zakresie komunikacji zewnętrznej i kreowania wizerunku Towarzystwa.

Oferta na świadczenie usług powinna zawierać:

1. Opracowanie strategii komunikacji zewnętrznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz propozycje katalogu działań obejmujących różnorodne formy aktywności w mediach tradycyjnych i elektronicznych;
2. Stworzenie i zdefiniowanie kanałów komunikacji oraz strategii komunikacji PTK:
a. W mediach specjalistycznych
b. W mediach ogólnodostępnych
3. Zdefiniowanie możliwości bezpośredniej współpracy z dziennikarzami, wydawcami oraz podmiotami dostarczającymi materiały dla wielu podmiotów medialnych;
4. Zdefiniowanie możliwości nawiązania stałej, bezpośredniej współpracy z wydawcami medialnymi w realizacji poszczególnych projektów;
Ponadto w ramach oferty prosimy o:
5. Podanie informacji o dotychczas realizowanych projektach w zakresie PR (szczególnie: media relations) i kreowania wizerunku dla podmiotów związanych z medycyną i szeroko pojętą ochroną zdrowia;
6. Podanie kosztów proponowanej współpracy i sposobów rozliczeń w zależności od rodzaju prowadzonych aktywności

Oferta winna zawierać informacje wg wykazanej poniżej specyfikacji:

1. Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.
3. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Oświadczenia oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji;
5. Referencje świadczące o doświadczeniu oferenta w zakresie PR i MR;
6. Szczegółowe określenie przedmiotu oferty,
7. Wskazanie podwykonawców, jeśli oferent zamierza z nich skorzystać,
8. Określenie ceny wykonania zamówienia wraz ze sposobem obliczenia ceny oraz kosztorysem,
9. Oświadczenie oferenta o znajomości warunków uczestnictwa w niniejszym postępowaniu ofertowym i nie zgłaszaniu w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, żadnych roszczeń związanych z niniejszym postępowaniem oraz złożoną ofertą, w tym związanych z nie wybraniem oferty oferenta lub nie wybraniem żadnej oferty, a także związanych z ewentualnym unieważnieniem niniejszego postępowania.

Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie.
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej elementów, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 kodeksu cywilnego. Z tytułu nieprzyjęcia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do PTK.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zamierza podpisać umowę z wybranym oferentem na okres 2 lat (tj. od 1.11.2017 do 31.10.2019) z możliwością przedłużenia na okres kolejnych dwóch lat.

Oferty należy składać na adres: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, ul. Stawki 3a/1, 00-193 Warszawa z dopiskiem: Oferta PR, do dnia 31.10.2017 godzina 12:00