Zaproszenie do składania ofert na organizację Konferencji Sekcji Krążenia Płucnego PTK 2018

2018-01-03
Szanowni Państwo,

Sekcja Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego organizuje:

„VIII Ogólnopolską Konferencję Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego” .

Termin konferencji: 16-17 listopada 2018 r.
Miejsce konferencji: Lublin
Przewidywana liczba uczestników: ok. 250 osób


Organizację konferencji Sekcji Krążenia Płucnego PTK pragnie powierzyć profesjonalnej firmie z dużym doświadczeniem.

Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za zorganizowanie konferencji należeć będzie:

Zadanie 1:
1. Wynajem na rzecz PTK przestrzeni i sal na miejsce obrad i wystawę firm farmaceutycznych.
2. Aranżacja obiektu i sali wykładowej dla potrzeb konferencji. Zapewnienie obsługi technicznej sali wykładowej i całego obiektu wraz z przygotowaniem pomieszczenia i systemu dla przyjmowania prezentacji.
3. Zapewnienie obsługi cateringowej dla uczestników konferencji.
4. Przygotowanie wystawy firm farmaceutycznych i produkujących sprzęt medyczny oraz korespondencja techniczna z firmami i zapewnienie pomocy wystawcom w czasie przygotowania stoisk wystawienniczych.
5. Zakup i spakowanie toreb z materiałami kongresowymi.

Zadanie 2:
1. Rejestracja uczestników drogą elektroniczną i w czasie konferencji, z możliwością dokonywania płatności kartą płatniczą, obsługa recepcji z wydawaniem identyfikatorów i materiałów kongresowych.
2. Gromadzenie na specjalnie do tego celu utworzonym subkoncie opłat zjazdowych wpłacanych przez uczestników konferencji lub inne podmioty działające w ich imieniu, ich księgowanie oraz wystawianie odpowiednich dokumentów księgowych celem potwierdzenia wpływu ww. opłat zjazdowych.
3. Zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla uczestników konferencji (zakwaterowanie w promieniu maksymalnie 800 m od miejsca obrad), w tym rezerwacja hotelu/hoteli dla wykładowców i zaproszonych Gości konferencji.

Zadanie 3:
1. Zapewnienie informacji oraz korespondencji z zaproszonymi Gośćmi, wykładowcami i prezentującymi prace naukowe.
2. Przygotowanie i prowadzenie strony www konferencji (uruchomienie pierwszej wersji w ciągu miesiąca od podpisania umowy)
3. Szeroka informacja o konferencji (media, strona internetowa, czasopisma medyczne).
4. Przygotowanie i wydanie materiałów konferencyjnych, w tym programu konferencji.
5. Opracowanie logo konferencji (w ciągu 21 dni od podpisania umowy).
6. Ubezpieczenie konferencji.
7. Przygotowanie niezbędnych dokumentów księgowych i współpraca w rozliczeniu konferencji z Działem Finansowo-Księgowym PTK.


Oferty w języku polskim, w wersji papierowej, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta, należy składać w terminie do 12.02.2018 r. na adres:

dr med. Piotr Błaszczak
Oddział Kardiologii
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SPZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
z dopiskiem: „VIII Konferencja Sekcji Krążenia Płucnego PTK ”


oraz równolegle w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: blaszcz12345@interia.pl

Oferta winna zawierać informacje wg wykazanej poniżej specyfikacji, niezbędnej w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy:
1. Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.
3. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Oświadczenia oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji;
5. Referencje świadczące o doświadczeniu oferenta w przeprowadzeniu przynajmniej trzech tego typu konferencji naukowych z udziałem środowiska medycznego.
6. Szczegółowe określenie przedmiotu oferty,
7. Wskazanie podwykonawców, jeśli oferent zamierza z nich skorzystać,
8. Określenie ceny wykonania zamówienia wraz ze sposobem obliczenia ceny oraz kosztorysem,
9. Oświadczenie oferenta o znajomości warunków uczestnictwa w niniejszym postępowaniu ofertowym i nie zgłaszaniu w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, żadnych roszczeń związanych z niniejszym postępowaniem oraz złożoną ofertą, w tym związanych z nie wybraniem oferty oferenta lub nie wybraniem żadnej oferty, a także związanych z ewentualnym unieważnieniem niniejszego postępowania.

Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie.
Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej elementów, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 kodeksu cywilnego. Z tytułu nieprzyjęcia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do PTK.
Oceny ofert dokona komisja złożona z członków Komitetu Organizacyjnego i Zarządu Sekcji Krążenia Płucnego.
Powyższe postępowanie przebiegać będzie dwuetapowo:
- I etap złożenie oferty;
- II etap spotkanie z oferentami wybranymi w pierwszym etapie kwalifikacji.
PTK może zrezygnować z II etapu postępowania bez podania przyczyny.Harmonogram:
Termin składania ofert w formie pisemnej i elektronicznej: 12 lutego 2018 r.
Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie: 23 lutego 2018 r.
Planowane podpisanie umowy: 02 marca 2018 r.dr n. med. Piotr Błaszczak
dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
w imieniu Komitetu Organizacyjnego
VIII Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego”.


Jako załącznik do oferty, stanowiący jej część integralną, należy przedstawić koszty z uwzględnieniem poszczególnych punktów zapytania w ramach zadań.


Łączymy wyrazy szacunku,
Komitet Organizacyjny Konferencji