Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w Statucie PTK

2018-07-17
"Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego mając na uwadze działania zmierzające do umocnienia Towarzystwa podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w Statucie. Powołana Komisja Statutowa opracowała te zmiany i w chwili obecnej przedstawiamy je do dyskusji ze wszystkimi Członkami Towarzystwa. Prezentujemy Statut z widocznymi poprawkami, tak abyście mogli Państwo łatwo je znaleźć. Liczymy na Państwa komentarze. Nową wersję Statutu chcemy poddać głosowaniu na Walnym Zebraniu podczas wrześniowego Kongresu PTK w Krakowie.
Poniżej krótki komentarz do zmian.

Punkt 4 – dotyczący członkostwa. Zasadnicza zmiana to wprowadzenie 12 miesięcznego okresu kandydackiego. Członek kandydat ma wszystkie prawa oprócz biernego i czynnego prawa wyborczego. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa staje się automatycznie po 12 miesiącach od daty przyjęcia do PTK (tj. dzień akceptacji przez Zarząd PTK - tak jak to jest obecnie), pod warunkiem niezalegania z płaceniem składek. Składki członkowskie wpłacamy tak jak dotychczas do końca roku kalendarzowego. Jest to również istotne dla członków zwyczajnych - niezaleganie ze składkami jest warunkiem zachowania czynnego i biernego prawa wyborczego. Przykładowo, aby móc uczestniczyć w wyborach (biernie lub czynnie) w strukturach PTK w roku 2019, trzeba mieć opłacone składki za rok 2018.

Punkt 5.13. Zmieniliśmy nieco zasady wyboru kandydatów do Zarządu PTK poprzez Sekcje i Asocjacje. Nie będzie sumowania głosów. Liczyć się będzie najlepszy uzyskany wynik w jednych wyborach w Sekcjach i Asocjacjach.

Punkty 6.14-6.21. Tutaj proponujemy dużą zmianę. Ze względu na liczebność Towarzystwa oraz utrzymania równej reprezentacji Oddziałów w wyborach do władz PTK proponujemy wprowadzenie systemu delegackiego (znany części z Państwa z uczelni). Walne Zebranie Członków zostanie zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów (na chwilę obecną byłoby ich około 120). Delegaci będą wybierani w Oddziałach w liczbie proporcjonalnej do liczby członków. Chcemy uaktywnić Oddziały w procesie wyborczym. Chcemy poprawić reprezentatywność Oddziałów podczas wyborów.

Punkt 9 – Oddziały. Proponujemy zwiększyć minimalną liczbę członków do zachowania Oddziału z 30 do 50 (będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r). Opisaliśmy proces zmiany Oddziału przez członka PTK - coraz większa jest migracja członków PTK. Opisaliśmy zasady prawidłowego funkcjonowania Oddziału, możliwości jego zamknięcia lub połączenia z innym Oddziałem. Dążymy do umocnienia struktur PTK.

Punkt 12 – Sekcje. Proponujemy zwiększyć minimalną liczbę członków do zachowania Sekcji z 30 do 50 (będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r). Opisaliśmy zasady prawidłowego funkcjonowania Sekcji, możliwości jej zamknięcia lub połączenia z inną Sekcją. Dążymy do umocnienia struktur PTK.

Czekamy na Państwa uwagi, komentarze – prosimy je kierować na adres mailowy: statut@ptkardio.pl

Z wyrazami szacunku,

Prof. Piotr Ponikowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego"