Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - Kraków 13.09.2018

2018-08-03
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
informuje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie w Krakowie w dniu 13 września 2018 r. w miejscu obrad XXII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Kraków, Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO

I termin godz. 15:30
II termin godz. 15:45


Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Powołanie Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK
3. Przyjęcie Protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK w Krakowie w dniu 18 maja 2018
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2017:
4.1. Prezentacja sprawozdania finansowego przez Skarbnika PTK;
4.2. Prezentacja opinii Komisji Rewizyjnej PTK n/t sprawozdania finansowego PTK;
4.3. Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTK;
4.4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku.
5. Przedstawienie przyczyn konieczności zmian Statutu PTK i podjęcie uchwały w przedmiocie głosowania
wszystkich zmian Statutu PTK w drodze jednej uchwały
6. Głosowanie nad zmianami w Statucie PTK
7. Wolne wnioski
8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK

Protokół z NWZ PTK - Kraków 18.05.18.pdf