Zapytanie ofertowe na organizację XXIV Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

2019-06-07
Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku organizuje:

„XXIV Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego”.

Termin konferencji: 26-28.03.2020 r.
Miejsce konferencji: Hotel „STOK” w Wiśle
Przewidywana liczba uczestników: ~ 200

Organizację konferencji Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK pragnie powierzyć profesjonalnej firmie z dużym doświadczeniem.
Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za zorganizowanie konferencji należeć będzie:
Zadanie 1:
1. Wynajem na rzecz PTK miejsca obrad i powierzchni pod wystawę firm farmaceutycznych;
2. Aranżacja obiektu i sali wykładowej dla potrzeb konferencji, w tym zorganizowanie przestrzeni na sesję plakatową.
3. Zapewnienie obsługi technicznej sal wykładowych;
4. Zapewnienie obsługi cateringowej dla uczestników konferencji;
5. Przygotowanie wystawy firm farmaceutycznych i produkujących sprzęt medyczny oraz korespondencja techniczna z firmami i zapewnienie pomocy wystawcom w czasie przygotowania stoisk wystawienniczych;
6. Zakup i spakowanie toreb z materiałami konferencyjnymi.
Zadanie 2:
1. Rejestracja uczestników drogą elektroniczną, z możliwością dokonywania płatności kartą płatniczą, raporty zgłoszeniowe, obsługa recepcji z wydawaniem identyfikatorów i materiałów konferencyjnych i certyfikatów.
2. Przygotowanie i druk programu konferencji;
3. Zapewnienie transportu dla wybranych wykładowców;
4. Organizacja noclegów dla wykładowców w miejscu konferencji, z możliwością noclegu dla uczestników, w miejscu konferencji i/lub bliskiej lokalizacji.
5. Współpraca w organizacji imprez towarzyszących.
6. Zabezpieczenie dobrej współpracy i właściwego wykonania usługi przez Hotel STOK.

Zadanie 3:
1. Zapewnienie informacji oraz korespondencji z zaproszonymi Gośćmi, wykładowcami;
2. Przygotowanie i prowadzenie strony internetowej konferencji;
3. Szeroka informacja o konferencji (media, strona internetowa);
4. Przygotowanie niezbędnych dokumentów księgowych i współpraca w rozliczeniu konferencji z Działem Finansowo-Prawnym PTK.
5. Zabezpieczenie dobrej bieżącej współpracy z Komitetem Organizacyjnym.

Informacje ogólne:
1. Konferencja odbędzie się w terminie 26-28.03. 2020 ( 26.03.2020 od godz. 12.00 rejestracja uczestników, zakończenie 28.03.2020 około godz.14.00 )
2. Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.
3. Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej elementów, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 kodeksu cywilnego. Z tytułu nieprzyjęcia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do PTK.

Informacje szczegółowe:
1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać:
a. nazwę i adres oferenta,
b. wydruk z CEiDG/KRS,
c. datę sporządzenia oferty, wskazanie i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta,
d. szczegółowe określenie przedmiotu oferty,
e. wskazanie terminu obowiązywania oferty,
f. określenie warunków finansowych realizacji przedmiotu oferty,
g. oświadczenie oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji,
h. oświadczenie oferentów składających wspólną ofertę o ich solidarnej odpowiedzialności przy wykonywaniu zobowiązań.
3. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
4. Oferta złożona po terminie bądź z brakami formalnymi nie będzie uwzględniana. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy oferta zawiera drobne braki oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie o brakujące dane.

Wybór najlepszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
 Cena
 Doświadczenie
 Wiarygodność
Oceny ofert dokona komisja konkursowa złożona z:
1. Michał Gałaszek
2. Zbigniew Eysymontt
3. Jadwiga Wolszakiewicz
4. Anna Jegier

Harmonogram:
Termin składania ofert w formie pisemnej: 12.07. 2019
Rozstrzygnięcie: do 26.07. 2019
Podpisanie umowy: do 11.08. 2019
Oferty należy przesłać pocztą (z dopiskiem na kopercie: „Konferencja Sekcji Rehabilitacji 2019”) na adres:

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Biuro Zarządu Głównego PTK
ul. Stawki 3 A lok. 1-2
00-193 Warszawa

oraz w wersji elektronicznej na adres mailowy:
scr@scr-ustron.com.pl
w terminie do dnia 12.07. 2019.
Informacji udziela:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Michał Gałaszek
tel.: 692-466-974
mail : galaszek@scr-ustron.com.pl