Program Obrad Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Katowice, 25 września 2019 r.

2019-08-19
Program Obrad Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Katowice, 25 września 2019 r.

Zgodnie z pkt. 6.3, 6.4 i 6.5 6.14, 6.15 Statutu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) Zarząd Główny PTK zwołuje Walne Zebranie Delegatów PTK („Zebranie”) na dzień 25 września 2019 roku, w przededniu XXIII Międzynarodowego Kongresu PTK,
w Muzeum Śląskim przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach

I termin - godzina 16:00;
II termin - godzina 16:10

Porządek Obrad:

1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4. Przyjęcie Protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków PTK, które odbyło się
w Krakowie w dniu 13 września 2018 roku.*
5. Informacja Przewodniczącego Komisji Wyborczej PTK dotycząca wyboru
4 (czterech) Członków Zarządu Głównego PTK w kadencji 2019-2021.
6. Wystąpienia kandydatów do funkcji Prezesa-Elekta PTK i wybory Prezesa-Elekta Zarządu Głównego PTK w kadencji 2019-2021.
7. Wybory Członków Zarządu Głównego PTK, Komisji Rewizyjnej, Komisji Nagród i Komisji Wyborczej w kadencji 2019-2021.
8. Prezentacja sylwetki kandydata do nadania Członkostwa Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w roku 2019 i podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia składki członkowskiej i zróżnicowania jej w zależności od statusu członków PTK począwszy od roku 2020.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2018:
10.1. prezentacja sprawozdania finansowego przez Skarbnika PTK;
10.2. prezentacja opinii Komisji Rewizyjnej PTK n/t sprawozdania finansowego PTK;
10.3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTK.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2018.
12. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2017-2019
i sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2017-2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2017-2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2017-2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego PTK kadencji 2017-2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej PTK kadencji 2017-2019.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.


*Dokument dostępny do wglądu na stronie internetowej PTK: www.ptkardio.pl


Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK, które odbyło się
w Krakowie w dniu 13 września 2018 roku.