Zapytanie ofertowe na agencję PR dla Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

2019-11-07

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest towarzystwem naukowym działającym na podstawie przepisów prawa Ustawy o stowarzyszeniach. Celami statutowymi Towarzystwa są:

 • profilaktyka i zwalczanie chorób serca i naczyń oraz promocja i ochrona zdrowia w zakresie kardiologii i dziedzin medycyny z nią związanych wśród społeczeństwa;
 • upowszechnianie wiedzy o postępach kardiologii i kardiochirurgii wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia;
 • inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie chorób serca i naczyń oraz krajowej i międzynarodowej wymiany naukowej;
 • współdziałanie z parlamentem, administracją państwową, samorządową, mediami oraz innymi podmiotami i organizacjami w usprawnianiu opieki kardiologicznej w Polsce;
 • współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadry medycznej (lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia) w zakresie kardiologii.

Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo zamierza zwiększyć aktywność w celu budowania pozytywnego wizerunku w mediach publicznych i specjalistycznych w zakresie:

 • budowanie wizerunku Towarzystwa jako profesjonalnej, obiektywnej, wiarygodnej organizacji opiniotwórczej m.in. poprzez zaprojektowanie i prowadzenie stałej kampanii medialnej dotyczącej problematyki chorób układu sercowo-naczyniowego;
 • promowania i upowszechniania osiągnięć kardiologii w Polsce i na świecie;
 • współpraca z parlamentem, organizacjami rządowymi i pozarządowymi w kreowaniu efektywnego systemu profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce;
 • współpraca z organizacjami reprezentującymi grupy pacjentów;
 • promowanie aktywności Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie dostarczania i organizacji opieki zdrowotnej nad pacjentami z problemami w zakresie układu sercowo-naczyniowego;
 • promowanie działań PTK w zakresie powszechnej edukacji obejmującej profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce;
 • Inicjowania programów i badań mających na celu zmniejszenie wskaźników umieralności i chorobowości na choroby układu sercowo-naczyniowego w kraju.

W tym celu Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zamierza nawiązać współpracę z dostawcą usług Public Relations i Public Affaires w zakresie komunikacji zewnętrznej, kreowania wizerunku Towarzystwa oraz zintensyfikowania współpracy z Parlamentem, Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi, w tym organizacjami pacjentów oraz towarzystwami naukowymi, stowarzyszeniami zawodowymi i innymi interesariuszami systemu opieki zdrowotnej.

Oferta na świadczenie usług powinna zawierać:

 1. Opracowanie strategii komunikacji zewnętrznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz propozycje katalogu działań obejmujących różnorodne formy aktywności w mediach tradycyjnych i elektronicznych, w tym koordynacji działań PR i PA struktur PTK (Zarząd Główny, Sekcje, Oddziały)
 2. Stworzenie i zdefiniowanie kanałów komunikacji oraz strategii komunikacji PTK:

  a. W mediach specjalistycznych

  b. W mediach ogólnodostępnych

  c. W mediach społecznościowych (Facebook, Twitter)

 3. Zdefiniowanie możliwości bezpośredniej współpracy z dziennikarzami, wydawcami oraz podmiotami dostarczającymi materiały dla wielu podmiotów medialnych;
 4. Zdefiniowanie możliwości nawiązania stałej, bezpośredniej współpracy z wydawcami medialnymi w realizacji poszczególnych projektów;

Ponadto w ramach oferty prosimy o:

 1. Podanie informacji o dotychczas realizowanych projektach w zakresie PR (szczególnie: media relations) i kreowania wizerunku dla podmiotów związanych z medycyną i szeroko pojętą ochroną zdrowia;
 2. Podanie kosztów proponowanej współpracy i sposobów rozliczeń w zależności od rodzaju prowadzonych aktywności;
 3. Współpraca w zakresie w/w działań PR z Rzecznikiem ZG PTK i Biurem Rzecznika ZG PTK polegająca na stałym monitorowaniu i informowaniu Rzecznika ZG PTK o wydarzeniach medialnych, rządowych i parlamentarnych, których tematyka związana jest z działalnością statutową PTK;
 4. Zaproponowanie działań służących do regularnych kontaktów z Parlamentem, szczególnie z Komisją Zdrowia Sejmu i Komisją Zdrowia Senatu, Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Agencją Badań Medycznych oraz innymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi, w tym organizacjami pacjentów stowarzyszeniami zawodowymi oraz innymi interesariuszami systemu opieki zdrowotnej;
 5. Zaproponowanie modelu kampanii medialnych mających na celu kreowanie potrzeb społecznych w zakresie dostępu do nowych leków i technologii nielekowych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego;
 6. Zaproponowanie działań promocyjnych związanych z corocznymi obchodami Światowego Dnia Serca;
 7. Monitorowanie wydarzeń o istotnym znaczeniu medialnym (również dotyczących prowadzenia polityki zdrowotnej), w których udział przedstawicieli Towarzystwa może wpłynąć na poprawę sytuacji zdrowotnej w zakresie chorób serca i naczyń;
 8. Zaproponowanie działań mających na celu promowanie członków Towarzystwa w zakresie ich obecności w ciałach wykonawczych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego;
 9. Podanie metodologii obliczania efektywności działań PR i PA.

Oferta winna zawierać informacje wg wykazanej poniżej specyfikacji:

1. Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.
3. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Oświadczenia oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji;
5. Referencje świadczące o doświadczeniu oferenta w zakresie PR i MR;
6. Szczegółowe określenie przedmiotu oferty,
7. Wskazanie podwykonawców, jeśli oferent zamierza z nich skorzystać,
8. Określenie ceny wykonania zamówienia wraz ze sposobem obliczenia ceny oraz kosztorysem,
9. Oświadczenie oferenta o znajomości warunków uczestnictwa w niniejszym postępowaniu ofertowym i nie zgłaszaniu w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, żadnych roszczeń związanych z niniejszym postępowaniem oraz złożoną ofertą, w tym związanych z nie wybraniem oferty oferenta lub nie wybraniem żadnej oferty, a także związanych z ewentualnym unieważnieniem niniejszego postępowania.

Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie.
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej elementów, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 kodeksu cywilnego. Z tytułu nieprzyjęcia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do PTK.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zamierza podpisać umowę z wybranym oferentem na okres 2 lat (tj. od 1.01.2020 do 31.12.2021) z możliwością przedłużenia na okres kolejnych dwóch lat.

Oferty należy składać na adres: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, ul. Stawki 3a/1, 00-193 Warszawa z dopiskiem: Oferta PR, do dnia 30.11.2019 godzina 12:00