Oferta na organizację kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

2020-05-04

Termin składania ofert upływa 7.06.2020

§1

 1. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne organizuje doroczny Kongres, który jest najważniejszym wydarzeniem edukacyjnym i naukowym Towarzystwa.
 2. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne powierza organizację Kongresu lokalnym ośrodkom kardiologicznym, które współpracują z Zarządem Głównym, Komitetem Naukowym Kongresów i innymi strukturami Towarzystwa w celu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury dla przeprowadzenia tego wydarzenia.
 3. Termin organizacji Kongresu powinien mieścić się pomiędzy datą zakończenia Kongresu ESC a końcem września danego roku kalendarzowego.
 4. Początek obrad czwartek, koniec sobota.
 5. Postępowaniem ofertowym zostanie objęta organizacja czterech Kongresów w latach 2022-2025 przez dwa Komitety Organizacyjne (każdy z komitetów zorganizuje dwa Kongresy w latach objętych postępowaniem ofertowych)

§2

Infrastruktura powinna umożliwić sprawne przeprowadzenie Kongresu, a przede wszystkim umożliwić zrealizowanie jego Programu naukowego i edukacyjnego. Minimalne wymagania dotyczące miejsca prowadzenia obrad obejmują:

 1. Minimum 12 sal konferencyjnych o pojemności min. 100 osób o łącznej pojemności nie mniejszej niż 3000 osób.
 2. Cztery sale powinny zapewnić możliwość uczestnictwa minimum 400 osób, w tym jedna minimum 800 osób.
 3. Każda sala musi być wyposażona w:
  1. sprzęt audiowizualny zapewniający dobrą widoczność prezentacji z każdego miejsca sali i wysokiej jakości dźwięk i obraz w jakości HD (ekran, rzutnik multimedialny, wskaźnik, minimum: 1 mikrofon na mównicy, 2-3 mikrofony na stole prowadzących, 1-2 mikrofony do zadawania pytań z sali).
  2. pomoc techniczną – 2 osoby na sali (w tym jedna dedykowana do obsługi sprzętu audiowizualnego).
 4. Należy przygotować miejsce na pokój wykładowców („slide room”) z możliwością wgrywania prezentacji przy min. 6 stanowiskach oraz pokój gości („VIP-room”)
 5. Wydzielona powierzchnia pod wystawę firm farmaceutycznych oraz producentów wyrobów medycznych nie może być mniejsza niż 1500 m2
 6. Wymagane jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni dla naukowych sesji plakatowych – min. 100 dwustronnych stanowisk.

§3

 1. Organizatorzy powinni zapewnić bazę hotelową dla Gości Kongresu:
  1. Pokoje w liczbie zatwierdzonej przez Zarząd Główny dla Delegatów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów (zarezerwowane od środy do czwartku - 1 nocleg).
  2. 130 pokoi zarezerwowanych od środy do soboty (3 noclegi)
  3. 20 pokoi zarezerwowanych od wtorku do soboty (4 noclegi)
  4. Salę w hotelu zajmowanym przez członków Zarządu Głównego PTK (lub jego bezpośrednim pobliżu) dla zorganizowania posiedzenia Zarządu Głównego PTK w składzie Statutowym (sala na 25 osób w układzie „klasa” w środę od godziny 11:00-14:00)
  5. Salę w hotelu zajmowanym przez członków Zarządu Głównego PTK (lub jego bezpośrednim pobliżu) dla zorganizowania posiedzenia Zarządu Głównego PTK w składzie Rozszerzonym oraz na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (sala na 150 osób w środę od godziny 15:00-20:00
 2. Miejsce organizacji Kongresu powinno dysponować bazą hotelową dla uczestników (minimum 2000 pokojów)

§4

 1. Ofertę na organizację Kongresu mogą składać:
  1. Oddziały Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  2. Kliniki/Oddziały o profilu kardiologicznym
 2. Oferta powinna zawierać:
  1. Proponowane nazwisko/nazwiska Przewodniczącego/Przewodniczących oraz członków Komitetu Organizacyjnego
  2. Szczegółowy spis sal (liczba miejsc, wyposażenie w sprzęt audiowizualny),
  3. Informację dotyczącą powierzchni pod sesje plakatowe,
  4. Informację dotyczącą powierzchni wystawowej,
  5. Informację o powierzchni i wyposażeniu pokoju wykładowców
  6. Informację o powierzchni i wyposażeniu pokoju Gości,
  7. Nazwę hotelu lub dwóch hoteli sąsiadujących ze sobą dla zakwaterowania Gości Kongresu, wraz z podaniem odległości tych hoteli od miejsca prowadzenia obrad
  8. Nazwę hoteli dla uczestników kongresu wraz z podaniem odległości od miejsca prowadzenia obrad
  9. Koszt wynajęcia infrastruktury prowadzenia obrad zgodnie z §2
  10. Koszt noclegów dla Gości Kongresu zgodnie z §3 pkt.1
  11. Informacja o doświadczeniu w organizowaniu kongresów

 

Załącznik

Przewodnik oferenta