Konkurs Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na wydawanie "Kardiologii Polskiej"

2021-01-13

Warszawa, 13.01.2021

Zaproszenie do składania ofert w sprawie wyłonienia wydawcy oficjalnego miesięcznika Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Polska

I. Działając w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) niniejszym zapraszam do złożenia oferty oraz negocjacji mających na celu wyłonienie wydawcy miesięcznika „Kardiologia Polska” („KP”) na okres od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2023, z możliwością bezkonkursowego przedłużenia umowy o następne 2 lata (do 31 marca 2025).

Regulamin konkursu oraz inne dokumenty związane z prowadzonym konkursem, dostępne są na stronie internetowej PTK: www.ptkardio.pl

II.  PTK zakłada następujące długofalowe cele KP:

 1. utrzymanie i dalszy wzrost poziomu naukowego KP (ocenianego według obiektywnych kryteriów: Impact Factor, Index Copernicus);
 2. utrzymanie możliwości prenumeraty KP w wersji papierowej;
 3. powiązanie między opłatą kongresową dorocznego kongresu PTK,
  a prenumeratą suplementów KP,, w tym Zeszytów Edukacyjnych;
 4. wydawanie polskich wersji wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, niedługo po ich publikacji w European Heart Journal;
 5. utrzymanie elektronicznego systemu nadsyłania i recenzowania prac do publikacji w KP;
 6. zapewnienie weryfikacji oryginalności prac do publikacji w KP poprzez system antyplagiatowy;
 7. zapewnienie redakcji językowej KP oraz oceny poprawności statystycznej.
 8. dochodowość pozwalająca na dalszy rozwój KP oraz prowadzenie działalności statutowej PTK.

III. W ramach zawartej umowy wydawca KP będzie zobowiązany do przeniesienia na PTK autorskich praw majątkowych do wszelkich wytworzonych w ramach tej umowy utworów, w tym do znaków lub projektów graficznych, niezależnie od formy w jakiej zostały stworzone lub wykorzystane na wszelkich objętych umową polach eksploatacji.

IV. Zarząd Główny PTK prosi o przygotowanie oferty z uwzględnieniem poniższych elementów:

 1. Charakterystyka oferenta z odniesieniem do każdego z niżej wymienionych kryteriów oceny oferenta.
 2. Model współpracy oraz jego warunki ekonomiczno-prawne, z preliminarzem budżetowym określającym wydania standardowe, suplementy, numery związane ze zjazdami PTK, publikację zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, podział dochodów z reklam.
 3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów oferentów: NIP, REGON oraz wyciąg z KRS.
 4. Pisemne opinie Redaktorów Naczelnych wydawanych przez oferenta pism
  o oferencie.
 5. Przykładowe egzemplarze obecnie wydawanych przez oferenta czasopism naukowych i naukowo-dydaktycznych.

V. Oferenci oceniani będą według następujących kryteriów:

 1. Doświadczenie w wydawaniu medycznych czasopism naukowych i naukowo- dydaktycznych (liczba czasopism wydawanych aktualnie i w przeszłości, tytuły, nakłady, liczba prenumeratorów, okres wydawania).
 2. Pozycja naukowa wydawnictwa (według rankingu Index Copernicus oraz Współczynnika wpływu (Impact factor) poszczególnych czasopism oraz skumulowany dla danego oferenta).
 3. Okres  działalności wydawniczej oferenta w dziedzinie medycyny.
 4. Posiadanie przez oferenta własnego zaplecza technicznego oraz osobowego gwarantującego sprawne przeprowadzenie pełnego cyklu wydawniczo-poligraficzno-logistycznego, obejmującego następujące główne elementy:
 1. Dział Redakcji (gwarantujący przejęcie manuskryptów z redakcji czasopisma, redakcję i korektę językową tekstów wersji polskiej i angielskiej, konieczne zagwarantowanie możliwości bardzo szybkich tłumaczeń wytycznych ESC),
 2. Dział DTP (skład i łamanie tekstów),
 3. Dział Graficzny (opracowanie graficzne projektów i rycin),
 4. Dział Logistyczny (dystrybucja wytworzonych produktów),
 5. Dział Prawny (umożliwiający ochronę praw PTK dotyczących standardów ESC).

         5. Posiadanie własnego zaplecza technicznego oraz osobowego gwarantującego sprawne przeprowadzenie pełnego cyklu wydawniczego i dystrybucyjnego w odniesieniu do wersji elektronicznej KP.

         6. Doświadczenie w prowadzeniu i dystrybucji wersji elektronicznych czasopism.

         7. Doświadczenie w sprzedaży prenumerat lub poszczególnych numerów czasopisma (wersja elektroniczna / wersja drukowana) oraz pojedynczych artykułów (wersja elektroniczna, z wykorzystaniem bankowych kart płatniczych oraz przelewów elektronicznych).

       8. Posiadanie urządzeń serwerowych wraz z gwarantowanym podtrzymaniem zasilania oraz łączem o wysokiej przepustowości.

      9. Posiadanie w ramach struktury organizacyjnej oferenta wyspecjalizowanej jednostki marketingu z doświadczeniem w zakresie sprzedaży produktów wydawniczych i reklamowych na rynku medycznym (liczba osób).

     10. Posiadanie przez oferenta nowoczesnych narzędzi do obsługi czasopisma, takich jak:

 1. internetowy panel recenzencki,
 2. serwis przesyłania manuskryptów do redakcji za pośrednictwem strony internetowej.

VI. Doświadczenie w tłumaczeniu i publikacji międzynarodowych zaleceń medycznych.

VII. Oferty proszę kierować na adres:

Biuro Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Stawki 3A/1
00-193 Warszawa
tel.: +48 22 887 18 56
faks: +48 22 887 18 58
email: zarzad.glowny@ptkardio.pl


VIII. Termin składania ofert: 11 lutego 2021 r.

 

 

                              Prof. dr hab. med. Adam Witkowski

                                               Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego