84. Wiosenna Konferencja PTK & XIII Konferencja „Kardiologii Polskiej” dobiegła końca. Nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

2021-06-25

21 sesji, 29 godzin wykładów i warsztatów oraz blisko 500 uczestników – zakończyła się doroczna Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego & Konferencja „Kardiologii Polskiej”. Ze względu na kolejny rok pandemii COVID-19, wydarzenie odbyło się w trybie online. Jednym
z najważniejszych punktów w programie konferencji było przedstawienie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC – European Society of Cardiology).

Tematem przewodnim, wokół którego został stworzony program konferencji były Wytyczne postępowania w kardiologii, w szczególności postępowania w:

 • migotaniu przedsionków,
 • ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST,
 • wrodzonych wadach serca u dorosłych,
 • kardiologii sportowej oraz w przypadku pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi, którzy chcą uprawiać sport.

Najważniejsze zmiany w rekomendacjach kardiologicznych ostatniego roku

Migotanie przedsionków

 • Pierwszym nowym zaleceniem jest udokumentowanie migotania przedsionków w celu postawienia rozpoznania przy pomocy standardowego 12-odprowadzeniowego EKG lub przy pomocy
  1-odprowadzeniowego EKG, ale z zapisem trwającym ≥ 30 sekund.
 • Wprowadzono holistyczny system opieki nad pacjentem z migotaniem przedsionków ABC (Atrial fibrillation Better Care) w celu lepszej skuteczności leczenia i poprawy rokowania.
  A - Anticoagulation/Avoid stroke; B - Better symptom management oraz C - Cardiovascular and Comorbidity optimization.
 • Współdecydowanie pacjenta o leczeniu uzyskało klasę zaleceń I.
 • Dodatkowo, przezcewnikowa ablacja migotania przedsionków z izolacją żył płucnych zalecana jest obecnie w klasie I jako leczenie kontrolujące rytm w przypadku jednej nieudanej próby lub nietolerancji przy stosowaniu leków antyarytmicznych z klasy I lub III u pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków lub przetrwałym migotaniem przedsionków z lub bez dużych czynników ryzyka.

Ostre zespoły wieńcowe bez przetrwałego uniesienia odcinka ST (NSTE-ACS)

 • Wytyczne rekomendują stosowanie algorytmu 0h/1h lub 0h/2h zamiast 0h/3h.
 • U pacjentów z bardzo dużym prawdopodobieństwem niestabilnej dławicy zaleca się wykonanie inwazyjnej koronarografii, natomiast w przypadku pacjentów niskiego – umiarkowanego ryzyka wytyczne postrzegają wykonanie tomografii komputerowej jako lepszą opcję.
 • Wczesną rutynową diagnostykę inwazyjną w ciągu 24h wytyczne zalecają u wszystkich pacjentów
  z następującymi kryteriami wysokiego ryzyka: NSTEMI na podstawie pomiarów hs-cTn; wynik w skali GRACE >140 oraz dynamiczne lub przypuszczalnie nowe utrzymujące się zmiany odcinka ST/T lub przejściowe uniesienie odcinka ST.
 • Wytyczne nie rekomendują rutynowego podawania inhibitora P2Y12 bez znajomości anatomii tętnic wieńcowych.
 • U pacjentów z migotaniem przedsionków wprowadzono nową docelową strategię podwójnej terapii z krótkim okresem (< 7 dni) potrójnego leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego.

Kardiologia sportowa i aktywność fizyczna u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego

 • W wytycznych podkreślono wagę ćwiczeń aerobowych o umiarkowanej intensywności co najmniej przez 150 minut w tygodniu (lub 75 minut na tydzień ćwiczeń o dużej intensywności) u wszystkich pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego.
 • Szczegółowe zalecenia zaproponowano u pacjentów z otyłością, dobrze kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, dyslipidemią czy też cukrzycą, jak np. dołączenie do wyżej wymienionej aktywności, treningu siłowego ≥ 3 razy na tydzień.
 • Przedstawiono także zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w szeregu schorzeń, jak ostre
  i przewlekłe zespoły wieńcowe, niewydolność serca, wady zastawkowe, choroby aorty, kardiomiopatie, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, wrodzone wady serca
  u dorosłych, kanałopatie czy też u pacjentów z wszczepionym stymulatorem lub ICD.

Wrodzone wady serca u dorosłych

 • W wytycznych przedstawiono ponad 15 różnego typu wad wrodzonych, ze szczegółową diagnostyką, wskazaniami do leczenia chirurgicznego, jak i przezskórnego, a także zaproponowano plan monitorowania tych pacjentów po zabiegu naprawczym.
 • Z uwagi na coraz dłuższe przeżycie obserwowane w tej populacji zdecydowano o zmianie terminologii z GUCH (grown-up congenital heart disease) na ACHD (adult congenital heart disease).
 • Wyszczególniono kategorię ciąż wysokiego ryzyka.
 • Podkreślono, że kobiety z wrodzoną wadą serca i potwierdzonym nadciśnieniem płucnym przedwłośniczkowym nie powinny zachodzić w ciąże.

Podczas konferencji odbyła się również sesja poświęcona czasopismu „Kardiologia Polska” oficjalnemu miesięcznikowi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które jest wiodącym magazynem kardiologicznym, wydawanym oryginalnie w języku angielskim. Czasopismo indeksowane jest w: CAS (Chemical Abstract Service), Cross Ref, EBSCO, EMBASE, Free Medical Journals, Google Scholar, Index Copernicus, Index Scholar, MEDLINE, GBL (Polish Medical Library), Scopus, Polish Ministry of Science and Higher Education (70), Ulrich’s Periodicals Directory, Web of Science.

Średni czas publikacji:

 • od zgłoszenia do wstępnej decyzji – 3 dni
 • od zgłoszenia do pierwszej recenzji – 21 dni
 • od akceptacji do publikacji online – 8 dni
 • od akceptacji do publikacji drukowanej – 90 dni

Patronat honorowy nad 84. Wiosenną Konferencją Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego/XIII Konferencją „Kardiologii Polskiej” objęli: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezes Agencji Badań Medycznych i Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Patronami medialnymi wydarzenia zostały: Rynek Zdrowia, Kurier Medyczny Menedżer Zdrowia, Medycyna Praktyczna, Świat Medycyny i Farmacji, Terapia, Konsylium24, MedicalPress i Gabinet Prywatny.

 

Nadchodzące wydarzenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

 • XXV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (online) 22-25 września 2021 r. kongres2021.ptkardio.pl. Zapraszamy! rejestracja już trwa.
 • III Forum Serce Pacjenta (online) 7-25 września sercepacjenta.pl