Zaproszenie do składania ofert na organizację Konferencji Sekcji Krążenia Płucnego PTK 2022

2021-11-08

Sekcja Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego organizuje:
„XII Ogólnopolską Konferencję Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego”.

Termin konferencji: 13-15.10.2022
Miejsce konferencji: Warszawa
Przewidywana liczba uczestników: ok. 250 osób.
Organizację konferencji Sekcji Krążenia Płucnego PTK pragnie powierzyć profesjonalnej firmie z dużym doświadczeniem.


Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za zorganizowanie konferencji należeć będzie:
Zadanie 1:
1. Wynajem na rzecz PTK przestrzeni i sal na miejsce obrad i wystawę firm farmaceutycznych.
2. Aranżacja obiektu i sali wykładowej dla potrzeb konferencji. Zapewnienie obsługi technicznej sali wykładowej i całego obiektu wraz z przygotowaniem pomieszczenia i systemu dla przyjmowania prezentacji.
3. Zapewnienie obsługi cateringowej dla uczestników konferencji.
4. Przygotowanie wystawy firm farmaceutycznych i produkujących sprzęt medyczny oraz korespondencja techniczna z firmami i zapewnienie pomocy wystawcom w czasie przygotowania stoisk wystawienniczych.
5. Zakup i spakowanie toreb z materiałami kongresowymi.

Zadanie 2:
1. Rejestracja uczestników drogą elektroniczną i w czasie konferencji, z możliwością dokonywania płatności kartą płatniczą, obsługa recepcji z wydawaniem identyfikatorów i materiałów kongresowych.
2. Gromadzenie na specjalnie do tego celu utworzonym subkoncie opłat zjazdowych wpłacanych przez uczestników konferencji lub inne podmioty działające w ich imieniu, ich księgowanie oraz wystawianie odpowiednich dokumentów księgowych celem potwierdzenia wpływu ww. opłat zjazdowych.
3. Zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla uczestników konferencji (zakwaterowanie w promieniu maksymalnie 800 m od miejsca obrad), w tym rezerwacja hotelu/hoteli dla wykładowców i zaproszonych Gości konferencji.


Zadanie 3:
1. Zapewnienie informacji oraz korespondencji z zaproszonymi Gośćmi, wykładowcami iprezentującymi prace naukowe.
2. Przygotowanie i prowadzenie strony www konferencji (uruchomienie pierwszej wersji wciągu miesiąca od podpisania umowy)
3. Szeroka informacja o konferencji (media, strona internetowa, czasopisma medyczne).
4. Przygotowanie i wydanie materiałów konferencyjnych, w tym programu konferencji.
5. Opracowanie logo konferencji (w ciągu 21 dni od podpisania umowy).
6. Ubezpieczenie konferencji.
7. Przygotowanie niezbędnych dokumentów księgowych i współpraca w rozliczeniu konferencji z Działem Finansowo-Księgowym PTK.

Oferty w języku polskim, w wersji papierowej, podpisane przez osoby umocowane do
reprezentowania oferenta, należy składać w terminie do 26.11.2021 na adres:

prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna
Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologia
Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
Szpital im. Fryderyka Chopina
ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
z dopiskiem: „XII Konferencja Sekcji Krążenia Płucnego PTK”
oraz równolegle w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: marcin.kurzyna@eczotwock.pl, szymon.darocha@ecz-otwock.pl, michal.florczyk@ecz-otwock.pl, mroczeke@wp.pl


Oferta winna zawierać informacje wg wykazanej poniżej specyfikacji, niezbędnej w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy:
1. Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.
3. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Oświadczenia oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji;
5. Referencje świadczące o doświadczeniu oferenta w przeprowadzeniu przynajmniej trzech tego typu konferencji naukowych z udziałem środowiska medycznego.
6. Szczegółowe określenie przedmiotu oferty,
7. Wskazanie podwykonawców, jeśli oferent zamierza z nich skorzystać,
8. Określenie ceny wykonania zamówienia wraz ze sposobem obliczenia ceny oraz kosztorysem,
9. Oświadczenie oferenta o znajomości warunków uczestnictwa w niniejszym postępowaniu ofertowym i nie zgłaszaniu w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, żadnych roszczeń związanych z niniejszym postępowaniem oraz złożoną ofertą, w tym związanych z nie
wybraniem oferty oferenta lub nie wybraniem żadnej oferty, a także związanych z ewentualnym unieważnieniem niniejszego postępowania.

Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie. Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej elementów, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 kodeksu cywilnego. Z tytułu nieprzyjęcia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do PTK.

Oceny ofert dokona komisja złożona z członków Komitetu Organizacyjnego i Zarządu Sekcji Krążenia Płucnego.
Powyższe postępowanie przebiegać będzie dwuetapowo:
- I etap złożenie oferty;
- II etap spotkanie z oferentami wybranymi w pierwszym etapie kwalifikacji.

PTK może zrezygnować z II etapu postępowania bez podania przyczyny.
Harmonogram:
Termin składania ofert w formie pisemnej i elektronicznej: 26.11.2021
Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie: 3 grudzień 2021
Planowane podpisanie umowy: 15 grudzień 2021
prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna
dr n.med Ewa Mroczek
w imieniu Komitetu Organizacyjnego
XII Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Jako załącznik do oferty, stanowiący jej część integralną, należy przedstawić koszty z uwzględnieniem poszczególnych punktów zapytania w ramach zadań.

Łączymy wyrazy szacunku,
Komitet Organizacyjny Konferencji