Zapytanie ofertowe na organizację Konferencji SRS PTK POLSTIM 2022 i POLSTIM 2023

2021-11-10

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Sekcja Rytmu Serca organizuje:
„Konferencje Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego” POLSTIM

Termin konferencji: Postępowanie dotyczy dwóch konferencji – w 2022 oraz 2023 roku.

 Miejsce konferencji:

- Konferencja POLSTIM 2022 – Katowice 18-21.05.2022

- Konferencja POLSTIM 2023 – miejsce konferencji w trakcie ustalania

Przewidywana liczba uczestników: 600 osób

Organizację konferencji SRS PTK pragnie powierzyć profesjonalnej firmie  z dużym doświadczeniem.

Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za zorganizowanie konferencji należeć będzie:

Zadanie 1:

 1. Aranżacja obiektu i sali wykładowej dla potrzeb konferencji. Zapewnienie obsługi technicznej sali wykładowej i całego obiektu wraz z przygotowaniem pomieszczenia i systemu dla przyjmowania prezentacji w zakresie nie objętym umową z właścicielem obiektu.
 2. Przygotowanie wystawy firm farmaceutycznych i produkujących sprzęt medyczny oraz korespondencja techniczna z firmami i zapewnienie pomocy wystawcom w czasie przygotowania stoisk wystawienniczych.
 3. Zakup i spakowanie toreb z materiałami kongresowymi.
 4. Przygotowanie i bezpłatne udostępnienie na czas konferencji mobilnej aplikacji z interaktywnym programem konferencji.

Zadanie 2:

 1. Rejestracja uczestników drogą elektroniczną i w czasie konferencji , z możliwością dokonywania płatności kartą płatniczą, obsługa recepcji z wydawaniem identyfikatorów i materiałów kongresowych.
 2. Wydrukowanie i wydawanie w trakcie konferencji kart do głosowania dla członków SRS PTK w trakcie konferencji POLSTIM 2023
 3. Gromadzenie na specjalnie do tego celu utworzonym subkoncie opłat zjazdowych wpłacanych przez uczestników konferencji lub inne podmioty działające w ich imieniu, ich księgowanie oraz wystawianie odpowiednich dokumentów księgowych celem potwierdzenia wpływu ww. opłat zjazdowych.
 4. Zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla uczestników konferencji, w tym rezerwacja hotelu dla wykładowców i zaproszonych Gości konferencji (do 50  osób), w tym spotkanie towarzyszące otwarciu konferencji.
 5. Zorganizowanie kolacji dla wykładowców i zaproszonych Gości konferencji w czasie konferencji.

Zadanie 3:

 1. Zapewnienie informacji oraz korespondencji z zaproszonymi Gośćmi, wykładowcami i prezentującymi prace naukowe
 2. Przygotowanie i prowadzenie strony www konferencji (uruchomienie w pierwszej wersji w ciągu miesiąca od podpisania umowy)
 3. Szeroka informacja o konferencji (media, strona internetowa, czasopisma medyczne)
 4. Przygotowanie i wydanie materiałów konferencyjnych, w tym programu konferencji.
 5. Ubezpieczenie konferencji.
 6. Przygotowanie niezbędnych dokumentów księgowych i współpraca w rozliczeniu konferencji z Działem Finansowo-Księgowym PTK.

Zadanie 4:

 1. Nagranie transmisja on-line wybranych sesji z możliwością ich późniejszego udostepnienia na platformie edukacyjnej PTK/Stronie SRS-PTK.
 2. Transmisja on-line całości konferencji w przypadku gdyby z przyczyn epidemiologicznych konieczne było by przeprowadzenie konferencji w formie zdalnej lub hybrydowej.

Oferty w wersji papierowej i zgodnej elektronicznej (PDF), podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta, należy składać w terminie do 10.12.2021 r., z dopiskiem "Konferencja POLSTIM 2022 i 2023” na adres:

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Zarząd Główny
ul. Stawki 3 A lok. 1-2
00-193 Warszawa

oraz w wersji elektronicznej (PDF.) należy przesłać na poniższe adresy mailowe:
sekretariat.srs@ptkardio.pl ; asokal@sccs.pl

 

Oferta winna zawierać informacje na temat oferenta dotyczące jego dotychczasowych dokonań
w zakresie organizowania podobnych konferencji.

Zalecane jest dołączenie informacji i dokumentów wykazanych poniżej, niezbędnych w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy:

 1. Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
 2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.
 3. Oświadczenie oferenta, że nie zalega on z opłacaniem podatków, oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
 4. Oświadczenia oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji.
 5. Określenie ceny wykonania zamówienia wraz ze sposobem obliczenia ceny oraz kosztorysem.

Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie zawartej z PTK.

Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa w składzie:

Adam Sokal – przewodniczący

Szymon Budrejko – członek

Maciej Kempa – członek

Marek Jastrzębski – członek

 

Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 kodeksu cywilnego.