Zaproszenie do udziału w konkursie na Redaktora Naczelnego – Przewodniczącego Rady Naukowej platformy e-learningowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

2021-11-15

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) zwracamy się z zaproszeniem do udziału w konkursie („Konkurs”) na Redaktora Naczelnego – Przewodniczącego Rady Naukowej Multimedialnej Platformy Edukacyjnej PTK („MPE”) na okres kadencji 2021-2023, z możliwością bezkonkursowego przedłużenia umowy o kolejne dwie dwuletnie kadencje – w sumie wybrana osoba nie może pełnić funkcji przez więcej niż trzy kadencje. Ogólne zasady przeprowadzania Konkursu i inne dokumenty związane z Konkursem, dostępne są na stronie internetowej PTK www.ptkardio.pl.  

Zarząd Główny PTK prosi wszystkich chętnych o przygotowanie oferty konkursowej z uwzględnieniem następujących elementów:

  • Zgłoszenia – zawierającego prezentację koncepcji prowadzenia i rozwoju portalu oraz propozycji zasad jego finansowania, a także zarys modelu funkcjonowania Rady Naukowej

oraz

  • Życiorysu Kandydata, w którym powinno się uwzględnić: osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz dotychczasowe doświadczenia w redagowaniu portali internetowych i/lub czasopism naukowych i spisem dorobku naukowego;

i

  • Krótkiego opisu dotychczasowej działalności na polu wydawniczym, informatycznym i dydaktycznym.

Kandydaci na Redaktora Naczelnego powinni:

  1. być Członkami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  2. legitymować się specjalizacją z kardiologii;
  3. posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytuł profesora.

Ocenie będzie podlegało:

a) dotychczasowe doświadczenie w redagowaniu portali internetowych i/lub czasopisma naukowego lub wcześniejsza współpraca z takimi podmiotami

b) ugruntowana pozycja Kandydata w środowisku kardiologicznym, zarówno polskim, jak i zagranicznym

c) wizja prowadzenia i rozwoju portalu, w tym wizja pracy Rady Naukowej

d) znajomość nowoczesnych technologii informatycznych, pozwalających na nadzorowanie pracy obsługi technicznej portalu

e) deklarowana dyspozycyjność pozwalająca na poświęcenie czasu na pracę na stanowisku Przewodniczącego Rady Naukowej - Redaktora Naczelnego MPE

f) zaproponowana koncepcja finansowania MPE PTK

Termin składania ofert upływa 15 grudnia 2021 roku. Oferty prosimy nadsyłać na adres:

Biuro Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
ul. Stawki 3A/1
Warszawa 00-193
tel.: 0-22/ 887-18-56

Prof. dr hab. med. Paweł Burchardt
Przewodniczący Komitetu Konkursowego i Przetargów PTK

Załączniki

Harmonogram

Regulamin