Zapytanie ofertowe na organizację Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca PTK 2022

2021-12-06

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Asocjacja Niewydolności Serca organizuje:

„Konferencję Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego”
Termin konferencji: 3 – 4 czerwiec 2022 roku.
Miejsce konferencji: Łódź
Przewidywana liczba uczestników: 400 osób

Organizację konferencji ANS PTK pragnie powierzyć profesjonalnej firmie z dużym doświadczeniem.

Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za zorganizowanie konferencji należeć będzie:

Zadanie 1:

 1. Aranżacja obiektu i sali wykładowej dla potrzeb konferencji. Zapewnienie obsługi technicznej sali wykładowej i całego obiektu wraz z przygotowaniem pomieszczenia i systemu dla przyjmowania prezentacji w zakresie nie objętym umową z właścicielem obiektu.
 2. Przygotowanie wystawy firm farmaceutycznych i produkujących sprzęt medyczny oraz korespondencja techniczna z firmami i zapewnienie pomocy wystawcom w czasie przygotowania stoisk wystawienniczych.
 3. Zapewnienie obsługi cateringowej dla uczestników konferencji
 4. Zakup i spakowanie toreb z materiałami kongresowymi.
 5. Przygotowanie i bezpłatne udostępnienie na czas konferencji mobilnej aplikacji z interaktywnym programem konferencji.
 6. Profesjonalna dokumentacja fotograficzna całego wydarzenia.

Zadanie 2:

 1. Rejestracja uczestników drogą elektroniczną i w czasie konferencji z możliwością dokonywania płatności kartą płatniczą, obsługa recepcji z wydawaniem identyfikatorów i materiałów kongresowych.
 2. Wydrukowanie i wydawanie w trakcie konferencji kart do głosowania dla członków ANS PTK
 3. Gromadzenie na specjalnie do tego celu utworzonym subkoncie opłat zjazdowych wpłacanych przez uczestników konferencji lub inne podmioty działające w ich imieniu, ich księgowanie oraz wystawianie odpowiednich dokumentów księgowych celem potwierdzenia wpływu ww. opłat zjazdowych.
 4. Zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla uczestników konferencji, w tym rezerwacja hotelu dla wykładowców i zaproszonych Gości konferencji (do 30  osób), w tym spotkanie towarzyszące otwarciu konferencji.
 5. Zorganizowanie kolacji dla wykładowców i zaproszonych Gości konferencji w czasie konferencji.

Zadanie 3:

 1. Zapewnienie informacji oraz korespondencji z zaproszonymi Gośćmi, wykładowcami i prezentującymi prace naukowe.
 2. Przygotowanie i prowadzenie strony www konferencji (uruchomienie w pierwszej wersji w ciągu miesiąca od podpisania umowy).
 3. Szeroka informacja o konferencji (media, strona internetowa, czasopisma medyczne).
 4. Przygotowanie i wydanie materiałów konferencyjnych, w tym programu konferencji.
 5. Ubezpieczenie konferencji.
 6. Przygotowanie niezbędnych dokumentów księgowych i współpraca w rozliczeniu konferencji z Działem Finansowo-Księgowym PTK.

Zadanie 4:

 1. Nagranie transmisji on-line wybranych sesji z możliwością ich późniejszego udostepnienia na platformie edukacyjnej PTK/Stronie SRS-PTK.
 2. Transmisja on-line całości konferencji w przypadku gdyby z przyczyn epidemiologicznych konieczne było by przeprowadzenie konferencji w formie zdalnej lub hybrydowej.

Oferty w wersji papierowej i zgodnej elektronicznej (PDF), podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta, należy składać w terminie do 31.01.2021 r., z dopiskiem "Konferencja Asocjacji Niewydolności Serca PTK 2022” na adres:

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek FESC, FHFA

Przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca PTK w kadencji 2021-2023
Kierownik Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej
Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Żeromskiego 113
90-549 Łódź
tel. 42 6393793

oraz w wersji elektronicznej (.PDF) należy przesłać na poniższy adres mailowy:
malgorzata.lelonek@umed.lodz.pl

Oferta winna zawierać informacje na temat oferenta dotyczące jego dotychczasowych dokonań
w zakresie organizowania podobnych konferencji.

Zalecane jest dołączenie informacji i dokumentów wykazanych poniżej, niezbędnych w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy:

 1. Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
 2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.
 3. Oświadczenie oferenta, że nie zalega on z opłacaniem podatków, oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
 4. Oświadczenia oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji.
 5. Określenie ceny wykonania zamówienia wraz ze sposobem obliczenia ceny oraz kosztorysem.

 

Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie zawartej z PTK.

Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa w składzie:

 • Prof. Małgorzata Lelonek – przewodnicząca
 • Prof. UJ Paweł Rubiś – sekretarz
 • Prof. PAN Agnieszka Pawlak – członek
 • Prof. Marcin Grabowski – członek

Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 kodeksu cywilnego.

Harmonogram:

 • Termin składania ofert w formie pisemnej i elektronicznej: 31 stycznia 2022 r.
 • Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie: 7 lutego 2022 r. (Łódź)
 • Planowane podpisanie umowy: 11 luty 2022 r.

 

Komitet Organizacyjny

Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

Jako załącznik do oferty, stanowiący jej część integralną, należy przedstawić koszty z uwzględnieniem poszczególnych punktów zapytania w ramach zadań.