Stanowisko Zarządu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w sprawie konfliktu na Ukrainie

2022-02-28

With utmost concern, the European Society of Cardiology (ESC) learns of the current crisis in the heart of Europe. The ESC, throughout its 70 years of existence, has remained fully committed to scientific and educational co-operation across geographical borders and political systems with the collective aim to reduce the burden of cardiovascular disease – anywhere in the world.

The ESC condemns the military aggression put forward by the leadership of the Russian Federation against one of our member countries, Ukraine. In strong support of our colleagues and all others caught in this crisis, the ESC urges for the aggression to cease and any conflict to be resolved swiftly and on peaceful terms. The ESC calls to ensure humanitarian and medical aid can reach those who need it, regardless of allegiance.

For all of its members who would like to contribute, the ESC suggests you consider donating to organisations which maintain relief efforts to help civilians in regions of conflict and refugees, such as UNHCR and ICRC.

In addition, the ESC has reached out to the Ukrainian Association of Cardiology (UAC) to offer direct help to UAC members and their families. For any questions, or to offer support, ESC members should contact ncs@escardio.org

Should your Society have made a statement or have a position on this conflict, we would be interested in you sharing these with us.

Best regards,  

Prof. Stephan Achenbach, ESC President, FESC
Prof. Silvia Priori, ESC Vice-President, FESC
Prof.Francesco Cosentino, ESC Vice-President, FESC  
Prof. Petar Seferovic, ESC Vice-President, FESC


Poniżej prezentujemy „Stanowisko Zarządu ESC i poprzednich prezesów ESC w sprawie trwającego konfliktu na Ukrainie”

28 lut 2022

Z największym niepokojem Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) dowiaduje się o obecnym kryzysie w sercu Europy. ESC, przez 70 lat swojego istnienia, pozostaje w pełni zaangażowane we współpracę naukową i edukacyjną ponad granicami geograficznymi i systemami politycznymi, mając na celu zmniejszenie obciążenia chorobami sercowo-naczyniowymi – w dowolnym miejscu na świecie.

ESC potępia militarną agresję skierowaną przez  kierownictwo Federacji Rosyjskiej na jeden z naszych krajów członkowskich, Ukrainę. Udzielając   silnego  poparcie naszym kolegom i wszystkich innym osobom, które zostały dotknięte tym kryzysem, ESC wzywa do zaprzestania agresji i do szybkiego rozwiązania wszelkich konfliktów na pokojowych warunkach. ESC wzywa do zapewnienia ​​pomocy  humanitarnej i medycznej wszystkim, którzy jej potrzebują, bez względu na to kto jej potrzebuje.

Wszystkim swoim członkom, którzy chcieliby mieć swój udział w niesieniu pomocy, ESC sugeruje rozważenie darowizn na rzecz organizacji, które dostarczają pomocy dla ludności cywilnej w regionach konfliktu i uchodźców, takich jak UNHCR i ICRC.

Ponadto ESC skontaktowało się z Ukraińskim Towarzystwem Kardiologicznym (UTK), aby zaoferować bezpośrednią pomoc członkom UTK i ich rodzinom. W przypadku jakichkolwiek pytań lub w celu zaoferowania wsparcia, członkowie ESC powinni skontaktować się z ncs@escardio.org .