Z żalem zawiadamiamy, że zmarła prof. Barbara Małecka

2022-08-01

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Pani Prof. Barbary Małeckiej, długoletniego aktywnego członka Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, pracownika Kliniki Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie. Do ostatnich dni swojego życia Pani Profesor pełniła swoje obowiązki zawodowe z najwyższym zaangażowaniem i poświęceniem, wykonywała najtrudniejsze zabiegi w dziedzinie elektroterapii, uczyła medycyny młodszych kolegów lekarzy i studentów, planowała dalszy rozwój elektrokardiologii w Instytucie Kardiologii CM UJ. 

W osobie Pani Profesor Barbary Małeckiej straciliśmy przedwcześnie wspaniałą Koleżankę, a zarazem wybitną klinicystkę, naukowca i nauczyciela akademickiego.

Niech spoczywa w pokoju…

 

Wspomnienie pośmiertne

Profesor Barbara Małecka zawód lekarza wykonywała od 1978 roku po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim w Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. W Klinice Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (wcześniej Akademii Medycznej) pracowała od dnia 01.03.1989 roku jako asystent, a na stanowisku adiunkta od dnia 27.02. 1998 roku.

Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała w 1998 roku, doktora habilitowanego w 2011  roku, a tytuł naukowy profesora nauk medycznych uzyskała dniu 22.03.2018 roku. Posiadała specjalizacje zawodowe: z chorób wewnętrznych od 1984 roku i z kardiologii od 1987 roku.

Brała czynny udział w kształceniu studentów IV, V i VI roku oraz młodych lekarzy.

Profesor Barbara Małecka była wysoko wyspecjalizowanym, samodzielnym pracownikiem zarówno naukowym, klinicznym i dydaktycznym w dziedzinie Elektrokardiologii. Była bardzo sprawnym operatorem w wykonywaniu zabiegów implantacji rozruszników serca od tych najprostszych do tych bardzo skomplikowanych typu resynchronizujących i stymulacji pęczka Hisa. Jej oczkiem w głowie było stworzenie zespołu operacyjnego zajmującego się leczeniem powikłań elektrostymulacji serca w tym najcięższych zakażeń infekcyjnych układu stymulującego.

Profesor Barbara Małecka swój czas, życie prywatne poświęcała na wyjazdy do Kliniki Kardiologii Medycznego Uniwersytetu w Lublinie, aby tam się szkolić i nabierać doświadczenia i umiejętności przy zabiegach przeznaczyniowego usuwania elektrod wewnątrzsercowych, co w konsekwencji doprowadziło do zdobycia tej wiedzy i praktyki w tych trudnych zabiegach. To dzięki Niej Klinika Elektrokardiologii stała się przodującym ośrodkiem w usuwaniu elektrod wewnątrzsercowych na cała Małopolskę i nie tylko. Profesor Barbara Małecka była autorką i współautorką wielu prac naukowych ukazujących się w znanych i renomowanych czasopismach zagranicznych jak i krajowych. Jej prace cytowane są w wielu rozprawach naukowych.

Była znanym ekspertem w dziedzinie Jej tak bliskiej – elektrostymulacji serca co zostało niejednokrotnie dostrzeżone i zauważone przez Zarząd Sekcji Rytmu Serca PTK, co wyrażało się w licznych zaproszeniach do udziału w zjazdach, konferencjach czy sympozjach naukowych z elektrokardiologii. Była bardzo częstym wykładowcą, przedstawiała swoje badania naukowe, czy też była zapraszana jako przewodnicząca do prowadzenia sesji naukowych, czy dydaktycznych. Brała również czynny udział w redagowaniu internetowego programu szkoleniowego Akademia Elektroterapii przeznaczonego dla adeptów z elektrostymulacji serca.

Dała się poznać jako wspaniały organizator wszystkich konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), w tym najważniejszej konferencji POLSTIM w Rytrze k. Starego Sącza. Była inicjatorką kilku innowacyjnych konferencji tak zwanych Familystim.

Pod Jej kierunkiem powstało wiele prac doktorskich zakończonych z wynikiem bardzo dobrym i nagrodzonych. Była kierownikiem w wielu specjalizacjach w dziedzinie kardiologii. Jeden z Jej uczniów i współpracowników osiągnął samodzielność naukową zostając w 2021 roku doktorem habilitowanym nauk medycznych. Wykształciła grono lekarzy w implantacji urządzeń wszczepialnych.

W najnowszej edycji wytycznych do stymulacji serca i resynchronizacji z 2021 roku powołano się na doświadczenia kierowanego przez Nią zespołu.

Za swoje zasługi dydaktyczne, naukowe i organizacyjne została odznaczona m.in.

  • Medalem Edukacji Narodowej,
  • Medalem Złotym za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę,
  • Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia nadanym przez Ministra Zdrowia Zbigniewa Religę,
  • oraz licznymi listami gratulacyjnymi.