GRANT NAUKOWY SEKCJI i ASOCJACJI PTK

2011-06-15
GRANT NAUKOWY
SEKCJI i ASOCJACJI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

REGULAMIN

1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne („PTK”) finansowania projektów naukowych w ramach Grantu Naukowego Sekcji i Asocjacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Grant”).
2. Wnioski o Grant mogą składać członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z co najmniej dwuletnim stażem członkostwa, nie zalegający
z opłaceniem składek członkowskich.
3. Każdy wniosek o Grant winien być wsparty pismem Sekcji, Asocjacji lub grup Sekcji lub Asocjacji, popierającym wniosek.. Każda Sekcja/Asocjacja PTK ma prawo poprzeć tylko jeden wniosek o Grant.
4. Do wniosku o Grant należy dołączyć:
a) CV głównego badacza – kierownika projektu wraz z listą osiągnięć naukowych i publikacji,
b) CV współbadaczy, wraz z listą ich osiągnięć naukowych i publikacji,
c) opis projektu badawczego zawierający cel naukowy, metodykę badania, spodziewane wyniki, ramy czasowe projektu, kosztorys ujmujący informację o ewentualnych innych źródłach finansowania – przygotowane wg schematu formularzy obowiązujących w Ministerstwie Nauki.
5. Wnioski o Grant powinny być dostarczone na adres siedziby PTK:

Zarząd Główny PTK
ul. Stawki 3a, lok. 1
00-193 Warszawa
w terminie do 30 czerwca br.
6. Ocena wniosków o Grant:
a) komisja w składzie: Prezes Zarządu Głównego PTK, Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów PTK i Sekretarz PTK („Komisja”) dokona wstępnej weryfikacji nadesłanych wniosków pod kątem kompletności wniosku zgodnie z pkt. 2, 3 i 4 niniejszego regulaminu, a następnie przekaże wnioski spełniające wymagane kryteria do recenzji ekspertom w danej dziedzinie kardiologii, wybranym przez Komisję w terminie do 15 lipca
b) każdy z wniosków (projektów badawczych) będzie recenzowany przez dwóch recenzentów;
c) zasady oceny wniosków (projektów badawczych) ustala Komisja, przy czym wyżej punktowane będą projekty wieloośrodkowe oraz poparte przez więcej niż jedną Sekcję/Asocjację PTK.
d) recenzenci przekażą Komisji opinie dotyczące wniosków (projektów badawczych w terminie do 30 lipca w przypadku dużych rozbieżności w ocenie projektu przez recenzentów, Komisja powoła trzeciego recenzenta;
e) po zapoznaniu się z opiniami recenzentów, w terminie do 30 sierpnia , Komisja, wyłoni najlepszy wniosek („Laureat”)
w drodze głosowania, zwykła większością głosów i przedstawi Zarządowi Głównemu PTK wyniki głosowania i Laureata do zatwierdzenia.
7. Komisja może zdecydować o podziale Grantu i wyłonić więcej niż jednego Laureata, przy czym wysokość przyznanych środków finansowych dla poszczególnych wniosków nie może być niższa niż 1/3 wartości Grantu tj. DO USTALENIA złotych.
8. Komisja może nie przyznać Grantu, jeśli żaden złożony wniosek o Grant nie będzie spełnia kryteriów nowatorskich badań naukowych.
9. Grant zostanie przekazany Laureatowi/om w terminie do 1 października.
10. Otrzymany Grant może być wykorzystany wyłącznie na realizację projektu wskazanego we wniosku o Grant.
11. Po zakończeniu projektu Laureat/ci winien przedstawić Komisji merytoryczny
i finansowy raport z realizacji projektu badawczego najpóźniej w terminie do 4 miesięcy od zakończenia grantu, przy czym niezbędnym elementem raportu merytorycznego jest potwierdzenie opublikowania lub zgłoszenia pracy do druku
w recenzowanym czasopiśmie naukowym.
12. Ogłoszenie wyników postępowania o przyznanie Grantu nastąpi podczas Konferencji Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego