WNIOSKI ZE SPOTKANIA KRAJOWEGO ZESPOŁU NADZORU SPECJALISTYCZNEGO W DZIEDZINIE KARDIOLOGII

2011-06-16
WNIOSKI ZE SPOTKANIA KRAJOWEGO ZESPOŁU
NADZORU SPECJALISTYCZNEGO W DZIEDZINIE KARDIOLOGII

W dniu 9 czerwca 2011 w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie kardiologii. Konsultanci wojewódzcy wraz z Konsultantem Krajowym Prof. Grzegorzem Opolskim, Prezesem i Prezesem–Elektem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Prof. Prof. Waldemarem Banasiakiem i Janiną Stępińską dyskutowali nad najważniejszymi problemami kardiologii w Polsce. W trakcie spotkania wypracowano następujące wnioski:

1. Nakłady finansowe na kardiologię i prewencję chorób układu krążenia powinny odzwierciedlać epidemiologiczne znaczenie chorób sercowo-naczyniowych – najczęstszej przyczyny zgonu Polaków. Istnieje potrzeba określenia docelowego modelu opieki kardiologicznej w Polsce, a więc opracowania wieloletniej, realnej perspektywy rozwoju tej dziedziny, prowadzenia polityki zdrowotnej, zwłaszcza w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego. Program taki – analogicznie do programu onkologicznego – powinien mieć charakter ogólnopolski i zapewnione wieloletnie finansowanie.

2. Aktualna liczba ośrodków kardiologii inwazyjnej prowadzących 24-godzinny dyżur jest wystarczająca. Potrzebne jest opracowanie mechanizmów oceny jakości wykonywania procedur, zwłaszcza w zakresie kardiologii inwazyjnej i elektroterapii, a także wdrożenia ujednoliconego systemu referencyjności poszczególnych oddziałów kardiologicznych w całej Polsce. Projekt takiego systemu został opracowany i przedstawiany wielokrotnie przez polskie gremia kardiologiczne.

3. Ważna jest poprawa dostępności i jakości ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu kardiologii. Należy zwiększyć liczbę świadczeń ambulatoryjnych zakontraktowanych przez NFZ, a zwłaszcza ich wycenę. Wskazane jest podniesienie rangi rehabilitacji kardiologicznej, opieki nad pacjentem z niewydolnością serca oraz ułatwienie dostępu do nowoczesnej diagnostyki obrazowej (echokardiografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny). Postulujemy wprowadzenie systemu zadaniowego opieki ambulatoryjnej, referencyjności ośrodków oraz ściślejszej współpracy z lekarzami POZ. Zasadne wydaje się rozszerzenie i rozpowszechnienie metod telemedycyny. Efektem takich działań powinno być zmniejszenie liczby hospitalizacji i zmniejszenie ogólnych kosztów.

4. Istnieje potrzeba upraktycznienia i urealnienia programu specjalizacji z kardiologii, w tym możliwości wykonania do jednej trzeciej z całkowitej liczby procedur przy zastosowaniu urządzeń symulujących. Dotyczy to zwłaszcza szkolenia specjalistycznego w segmentach szczególnie potrzebnych: szkoleń kardiologów interwencyjnych i elektrofizjologów. Konieczne jest również ujednolicenie zasad zdobywania „umiejętności”, jak też honorowania w nowych rozporządzeniach dotyczących umiejętności, dotychczasowych systemów akredytacji specjalistów, ukształtowanych od lat w PTK.

W imieniu Zespołu:
Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii: Prof. Grzegorz Opolski
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Prof. Waldemar Banasiak
Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Prof. Janina Stępińska

Warszawa, 9 czerwca 2011